YOOtheme

Duyurular

ÖZET

2008 ekonomik krizi sonrasında özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği’nde ekonomik yönden büyük kayıplar yaşanmış olup, bu tür kayıpların bir daha yaşanmaması için tüm finansal sistemi yeniden kurgulamak amacıyla çalışmalara başlanmıştır. Söz konusu yeniden yapılanma çerçevesinde gerek ABD gerek AB’de hukuk alanında önemli gelişmeler yaşanmış ve birbiri ardına yeni düzenlemeler kabul edilmiştir.

Bu çalışmada krizin ortaya çıkış nedenleri üzerinde durularak, kriz sonrası yapılan önemli düzenlemeler ve bu düzenlemelerin 6362 sayılı yeni Sermaye Piyasası Kanunu’na etkilerine değinilmektedir.

Anahtar Kelimeler: 2008 ekonomik krizi, Dodd Frank Kanunu, Pittsburgh Zirvesi, Basel III, MiFID II, Serrmaye Piyasası Kanunu.

JEL Sınıflandırması: G01, K22, K29.

Significant Regulations In The USA And EU Following 2008 Financial Crisis And Its Effects On The New Turkish Capital Markets Law

ABSTRACT

Huge financial losses have been occured especially at United States and European Union afterwards the 2008 financial crisis and working for building a brand new financial system has been started in order not to live such a loss again. Significant developments have been occurred and new regulations have been adopted within the scope of such new settlement.

In this article, the reasons of the crisis would be emphasised, and then, significant regulations that have adopted after the crisis and their impact to our new Capital Markets Law numbered 6362 is explained.

Keywords: 2008 financial crisis, Dodd Frank Act, Pittsburgh Summit, Basel III, MiFID II, Capital Markets Law.

Jel Classification: G01, K22, K29.

Bu dosyayı indir (4.pdf)Tam Metin (PDF)[2008 Finansal Krizi Sonrasında AB ve ABD’de Önemli Düzenlemeler ve Yeni Türk Sermaye Piyasası Kanunu’na Etkileri]352 Kb