YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Bu çalışmanın amacı, İMKB30 endeksi ile İspanya (IBEX35), Portekiz (PSI20) ve İtalya (FTSE MIB) gibi seçilmiş bazı uluslararası hisse senedi endeksleri arasındaki kısa ve uzun dönemli dinamik ilişkileri Ocak 2010- Aralık 2012 dönem aralığı için ortaya koymaktır. Johansen-Juselius Eşbütünleşme test sonuçlarına göre, İMKB30 endeksi ile diğer uluslararası endeksler arasında örneklem döneminde herhangi bir uzun dönemli ilişki yoktur. Buna karşın, Granger nedensellik testi ve iki değişkenli VAR modeli sonuçları, kısa dönemde İMKB30’dan IBEX35 ve PSI20’ye doğru bir nedenselliğin olduğunu kanıtlamıştır. İlave olarak, Jarque-Bera normallik, Seri Korelasyon LM ve Değişen Varyans White testi gibi tanısal test sonuçları da iki değişkenli VAR modelinin tüm varsayımları sağladığını göstermektedir. Bu sonuçlar, İMKB30’un uzun dönemde uluslararası portföy çeşitlendirmesinde kullanılabileceğini ayrıca kanıtlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Eşhareketlilik, Nedensellik, Vektör Otoregresif Model, İMKB30.

JEL Sınıflandırması: G11, G15.

The Determination of Dynamic Relationship between ISE30 and European Union Stock Exchange within Vector Autoregression Model

ABSTRACT

The aim of this paper is to investigate the dynamic short and long-term relations between ISE30 stock index and selected International stock indices such as; Spain (IBEX35), Portugal (PSI20) and Italy (FTSE MIB) in 2010: January- 2012: December. Johansen-Juselius cointegration test results indicate that there is no long term relationship between ISE30 and other stock indices in these samples. However, Granger Causality test and bivariate VAR model results proved that there is short term unidirectional causality from ISE30 to IBEX35 and PSI20. Furthermore, diagnostic tests results such as; Jerque-Bera normality test, Serial Correlation LM test and Heteroskedasticity White test results show that bivariate VAR model has fulfilled all the assumptions. These results also prove that the ISE30 can be used long-term international portfolio diversification.

Keywords: Co-movement, Causality, Vector Autoregression Model, ISE30.

Jel Classification: G11, G15.

Bu dosyayı indir (5.pdf)Tam Metin (PDF)[İMKB 30 Endeksi İle Avrupa Birliği Üyesi Ülke Borsaları Arasındaki Dinamik İlişkilerin Vektör Otoregresif Model Bağlamında Belirlenmesi]387 Kb