YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Dünyada son yıllara damgasını vuran şirket skandalları bağımsız denetimin önemini gündeme taşımıştır. Yaşanan gelişmelerin etkisiyle bağımsız denetim ile ilgili yasal düzenlemelerin günümüz şartlarına uygun hale getirilmesi amaçlanmıştır. Mevcut yasal düzenlemelerin günümüz şartlarına uyumlaştırılması amacıyla atılan adımlardan en önemlisi 50 yılı aşkın süredir yürürlükte olan Türk Ticaret Kanununun değiştirilmesidir. 1 Temmuz 2012 tarihinde uygulanmaya başlanan Türk Ticaret Kanunu bağımsız denetim boyutunda bazı değişiklikleri de beraberinde getirmektedir. Son dönemde bağımsız denetimde meydana gelen değişiklikler bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. İki bölümden oluşan çalışmamızın ilk bölümünde Türk Ticaret Kanununun bağımsız denetimle ilgili olan maddeleri incelenerek, söz konusu maddelere yöneltilen eleştirilere ve bazı görüşlere yer verilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde ise; son dönemde bağımsız denetimdeki düzenlemeler ışığında bağımsız denetçiler ve bağımsız denetim eğitimleri hakkında bilgiler bulunmaktadır . Sonuç olarak bu çalışmanın bağımsız denetim konusunda söz konusu taraflara yol göstermesi amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Bağımsız Denetim, Türk Ticaret Kanunu, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Bağımsız Denetim Yönetmeliği.

JEL Sınıflandırması: M41, M42.

In Company With Turkish Commercial Law The Improvements In Independent Audit

ABSTRACT

Corporate scandals, that marked the recent years of the world, have brought up the importance of the independent audit. With the impact of developments, in the legal regulations related to the independent audit, it has been aimed to suit to present conditions. Therefore one of the most important steps taken is to change Turkish Commercial Law which is valid for over 50 years. The Turkish Commercial Law came into effect on July 1st 2012, has brought some changes to the independent audit. The changes in the last period create the subject of this study. The content of the study is divided into two parts. In the first part, articles of Turkish Commercial Law related to independent audit, their critics and some views have been treated. In the second part, in consideration of recent regulations in independent audit, independent auiditors and the educations of them were informed. In conclusion, the aim of this study is to lead the way to the parties about independent audit.

Keywords: Independent Audit, Turkish Commercial Law, Public Oversight Accounting and Auditing Standards Authority, Independent Audit Regulation.

Jel Classification: M41, M42.

Bu dosyayı indir (2.pdf)Tam Metin (PDF)[Türk Ticaret Kanunu İle Birlikte Bağımsız Denetimde Meydana Gelen Gelişmeler]396 Kb