YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Bu makalede, Türkiye’deki bankaların faaliyet oranları ve karlılık eğilimleri analiz edilmektedir. Çalışmada banka grubu çerçevesinde yapılmış; özel, kamu ve yabancı mevduat bankaları gruplarının faaliyet oranları ve karlılık göstergeleri, zaman serisi – panel veri analizi yöntemiyle karşılaştırılmıştır. Bankalarda karlılık, çeşitli açılardan değerlendirilmiştir. Karlılık ölçütü olarak; aktif karlılığı, net faiz marjı, öz kaynak karlılığı ve diğer faaliyet giderleri / toplam aktiflerle ilgili bilgiler 2002 Mart – 2012 Haziran arasında üçer aylık veriler kullanılarak analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Banka Faaliyet Oranları, Karlılık Oranları, Zaman Serisi Ve Panel Veri Analizi.

JEL Sınıflandırması: G21, G01.

Panel Data Analyzes of Banking Operational Ratios: Case of State, Private and Foreign Owned Banks in Turkey

ABSTRACT

This study analyzes the operating ratios and the profitability trends of the banks in Turkey. Banks are grouped in terms of their being private, public and foreign deposit banks and their operating ratios and profitability indicators are compared by using the method of time series and panel data analysis. Profitability in banks is evaluated in many respects. Data set of quarter periods between the years 2002 March – 2012 June including return on assets, net profit margin, return on equity and the information related to the other operational expenses/total assets are analyzed in the research.

Keywords: Banking Operating Ratios, Profitability Ratios, Time Series And Panel Data Analyzes.

Jel Classification: G21, G01.

Bu dosyayı indir (6.pdf)Tam Metin (PDF)[Bankacılık Faaliyet Oranlarının Panel Veri Analizi: Türkiye’deki Kamu, Özel Ve Yabancı Sermayeli Bankaların Durumu]355 Kb