YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Aracı kurumlar, işlevleri itibariyle sermaye piyasaları içinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Yatırımcıların finansal sistem içinde faaliyet gösteren bu aracı kurumları hangi faktörlere göre tercih ettiği önem arz eden bir konudur. Çünkü, gittikçe artan rekabet koşulları nedeniyle, aracı kurumların daha çok müşteriye sahip olabilmek için, müşteri beklentilerini en iyi biçimde karşılayabilmesi gerekmektedir.

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de yatırımcıların aracı kuruluş seçimini etkileyen unsurların tespit edilmesidir. Bu amaçla, çalışmada öncelikle aracı kuruluşların finansal piyasalardaki yeri üzerinde durulmuş ve ardından, aracı kuruluşlarla ilgili olarak çeşitli kaynaklardan elde edilen bilgiler, istatistikler ve diğer veriler incelenmiş ve bunlarla ilgili değerlendirmeler yapılmıştır. Son olarak, yatırımcılara uygulanan bir anket vasıtasıyla veriler toplanmış, bu verilere faktör analizi yapılmak suretiyle de, yatırımcıların aracı kurum seçimini etkileyen faktörler ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Sermaye Piyasası, Aracı Kuruluşlar, Yatırımcı, Faktör Analizi.

JEL Sınıflandırması: C38, G21, G23, G24.

The Components Effecting Investors’ Choice of Intermediary Institutions: An Application of Factor Analysis

ABSTRACT

Intermediary institutions, with respect to their functions, have an important place in the capital markets. Factors that affect investors’ preference about selecting intermediary institutions, which operate in the financial systems, is a matter of great importance. Because of the growing competition and to have more and more customers, intermediary institutions should meet customer’s expectations in the best possible way.

The purpose of this study is to determine the factors that influencing the investors’ choice of intermediary institutions in Turkey. For this purpose, first of all, the role of intermediaries in the capital markets have been examined and, then, the data, statistics and the information obtained from various sources about financial intermediaries have been researched and evaluated. Lastly, the factors influencing the investors’ choice of intermediary institutions have been explained by practising factor analysis to the data which was collected through a questionnaire.

Keywords: Capital Market, Intermediary Institutions, Investor, Factor Analysis.

Jel Classification: C38, G21, G23, G24.

Bu dosyayı indir (7.pdf)Tam Metin (PDF)[Türkiye’de Seans Salonuna Gelen Yatırımcıların Aracı Kurum Seçimine Etki Eden Unsurlar: Bir Faktör Analizi Uygulaması]432 Kb