YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Eski Yunan ve Roma medeniyetlerinden bu yana ayın evrelerinin insan davranışlarını etkileyebileceğine inanılmaktadır. Günümüzde yapılan psikolojik çalışmalarda da ayın evrelerinin insanların davranışlarına ve ruh hallerine etkisinin olabileceği belirtilmektedir. Bu çalışmada ayın evreleri davranışsal finans açısından incelenmiş ve 01.01.1988- 31.12.2011 tarihleri arasında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 100 (İMKB 100) endeksinde ayın evreleri ile hisse senedi getirilerinin ve işlem hacimlerinin arasındaki ilişki araştırılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda ayın evreleri ile İMKB 100 getirileri ve işlem hacimleri arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Ayın Evreleri, Davranışsal Finans, İMKB 100 Endeksi.

JEL Sınıflandırması: G11, G14.

Lunar Cycle Effect and an Application in ISE

ABSTRACT

It is believed that the phases of the moon could have affect the human behaviors since ancient Greek and Roman civilizations. It is also stated in recent psychological studies that moon phases may affect human behaviors and mood. In this study, moon phases have examined in respect of behavioral finance and it has tried to find if there is a relationship between the moon phases and stock returns and also trading volumes in İstanbul Stock Exchange 100 Index (ISE 100). According to the results of the study, there is no significant difference between moon phases and ISE 100 returns and trading volumes.

Keywords: Moon phases, Behavioral Finance, ISE 100 Index.

Jel Classification: G11, G14.

Bu dosyayı indir (11.pdf)Tam Metin (PDF)[Ayın Evresi Etkisi ve İMKB’de Bir Uygulama]352 Kb