YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Temelleri 1970’lerde atılan ve 1980’lerin sonunda hızlı bir şeklide muhasebe literatürüne giren Faaliyet Tabanlı Maliyetleme (FTM) Yöntemi daha iyi maliyet bilgileri sunduğu için birçok işletme tarafından kullanılmıştır. Geleneksel maliyetleme tekniklerine alternatif olarak geliştirilen bu yöntem, karar vericilere faaliyetleri ile ilgili standart maliyetleme yöntemine göre daha detaylı bilgiler sunmaktaydı. Ancak, bir süre sonra yöntemin pahalı ve çok zaman alıcı olması, çalışanlar tarafından desteklenmemesi ve atıl kapasiteleri maliyet hesaplarına alması gibi nedenlerden dolayı eleştirilmeye başlanmış ve alternatif maliyetleme yöntemleri geliştirilmiştir. Bu çalışmada, FTM yönteminin temelleri, yükselişi ve düşüşü, bir örnek yardımıyla eksiklikleri değerlendirilmekte ve kısaca alternatifleri tanıtılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Faaliyet Tabanlı Maliyetleme (FTM), Geleneksel Maliyetleme, Alternatif Maliyetleme Yöntemleri, Maliyet Bilgileri.

JEL Sınıflandırması: M40, M41

Rise And Fall Of Activity Based Costing Method

ABSTRACT

Activity-Based Costing (ABC) Method, whose fundamentals were established in 1970’s and entered into the accounting literature rapidly in 1980’s, is used by many companies because it generates better cost information. Developed as an alternative to traditional costing methods, this method provides more detailed information about activities to decision makers compared to standard methods. However, it started to be criticized after some time and alternative costing methods are developed because of some reasons such as the method is too costly, too much time consuming, not supported by employees, and taking idle capacity into consideration etc. In this study, fundamentals of ABC method and its rise and fall are considered, its deficiencies are discussed using an example, and its alternatives are introduced briefly.

Keywords: Activity Based Costing (ABC), Traditional Costing, Alternative Costing Methods, Cost Information.

Jel Classification: M40, M41

Bu dosyayı indir (2.pdf)Tam Metin[Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yönteminin Yükselişi ve Düşüşü]392 Kb