YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Finansal tablolar işletme yönetiminin seçtiği muhasebe politikaları sonucunda ortaya çıkmaktadır. Konaklama işletmelerinin kendine has birtakım özellikleri vardır ve seçtikleri muhasebe politikaları bundan etkilenecektir . Bu çalışmada Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları uygulayan konaklama şirketlerinde uygulanan muhasebe politikalarının neler olduğunun belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla konaklama sektöründeki halka açık şirketlerin muhasebe politikaları stoklar, maddi duran varlıklar, hasılat, kur değişiminin etkileri, borçlanma maliyetleri, varlıklarda değer düşüklüğü, karşılıklar, koşullu borçlar, koşullu varlıklar ve maddi olmayan duran varlıklar standartları açısından incelenmiş ve hangi politikaları uyguladıkları belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma sonucunda, incelenen şirketlerde benzer muhasebe politikalarının uygulandığı, dipnotlarındaki açıklamaların belli bir düzende olmadığı, eksiklikler taşıdığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Muhasebe Politikaları, Muhasebe Standartları, Konaklama İşletmeleri

JEL Sınıflandırması: M10, M40, M41.

Determination Of Publicly Held Lodging Companies’ Accounting Policies In Turkey

ABSTRACT

Financial statements arise as a result of the accounting policies that were selected by the business management. Lodging enterprises have numerous unique features which may affect their accounting policies. In this study, it is aimed to determine the applied accounting policies of lodging companies which implement the Turkish Accounting and Financial Reporting Standards. For this purpose, the accounting policies of publicly held lodging companies are analyzed in terms of inventories, property, plant and equipment, revenue, the effects of changes in foreign exchange rates, borrowing costs, impairment of assets, provisions, contingent liabilities, contingent assets, intangible assets standards and it is tried to determine the accounting policies applied. As a result, it is concluded that similar accounting policies were applied, explanations in the notes to the financial statements were not in a specific order and there were some deficiencies of notes to the financial statements in the analyzed companies.

Keywords: Accounting Policies, Accounting Standards, Lodging Companies

Jel Classification: M10, M40, M41.

Bu dosyayı indir (6.pdf)Tam Metin[Türkiye’deki Halka Açık Konaklama Şirketlerinin Muhasebe Politikalarının Belirlenmesi]431 Kb