YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Bu çalışmanın amacı, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senedi piyasasında yatırım yapan yatırımcıların, modern portföy teorisine uygun bir portföy oluşturmak istemeleri durumunda, hangi sektörlerde yer alan hisse senetlerinden meydana gelen bir portföy oluşturması gerektiğini analiz etmektir. Analizler 2005- 2012 dönemine ait günlük frekansta veriler kullanılarak ve çok boyutlu ölçekleme yöntemiyle gerçekleştirilmiştir.

Çalışmada, sektörler arasındaki ilişkiler (farklılık-benzerlik) incelenen dönem aralığı için ve incelenen dönem aralığındaki her bir yıl için ayrı ayrı analiz edilmiş ve böylece hangi iki sektöre aynı anda yatırım yapılması durumunda, yatırımların getiri düzeylerinin aynı kalmakla birlikte risk seviyelerinin azaltılabileceği belirtilmiştir. Analizler sonucunda, sektörler arasındaki uzaklıklar açısından her bir dönemde farklı sektör çifti tespit edilmesine rağmen; iletişim ile bilişim (XILTM-XBLSM), tekstil-deri ile iletişim (XTEKS-XILTM) ve gıda- içecek ile iletişim (XGIDA-XILTM) sektörleri arasındaki ilişkilerin ön plana çıktığı görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Portföy çeşitlemesi, Getiri, Çok Boyutlu Ölçekleme, İMKB

JEL Sınıflandırması: C19, G11

Portfolio Diversification: An Analysis on Sectoral Index in ISE ABSTRACT

The purpose of this study is to analyse that if the investors investing in İstanbul Stock Exchange (ISE) market want to create a portfolio in accordance with modern portfolio theory, then in which sectors they should create a portfolio consisting of stocks. The analyses were carried out by using daily frequency data for the period of 2005-2012 and by multi dimensional scaling method. In the study, the relationships between the sectors (similarity-disparity) were analysed for the range of period under review and for each year in the range of period under review separately and so, as a result of portfolio diversification it was indicated that in which two sectors in case of investment at the same time, the income levels of the investments would be the same, as well as the risk levels could be reduced. As a result of the analyses, in spite of different sector pairs were determined in terms of distances between the sectors in each period; the relationships between communication and informatics (XILTM-XBLSM), textile-leather and communication (XTEKS-XILTM) and food-drink and communication (XGIDA-XILTM) sectors come to the forefront.

Keywords: Portfolio Diversification, Return, Multidimensional Scaling, ISE

Jel Classification: C19, G11

Bu dosyayı indir (7.pdf)Tam Metin[Portföy Çeşitlemesi: İMKB’de Sektörel Endeksler Üzerine Bir Analiz]538 Kb