YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Bu çalışmanın amacı, hastanelerde kullanılabilecek çok boyutlu bir performans ölçüm modeli önermek ve model kapsamında, performans ölçümü için gerekli verilerin neler olduğunu tespit etmek; performans ölçümünde muhasebe bilgi sisteminden yararlanılıp yararlanılmadığını irdelemek ve performans ölçümüne olanak sağlayacak bir muhasebe bilgi sistemine yönelik öneriler getirmektir. Bu amaca yönelik olarak, hastanelerde performans ölçümü ve muhasebe bilgi sistemi ilişkisi, bir Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi örnek alınarak incelenmiştir. Önerilen performans ölçüm modelinin hastanede uygulanması halinde, muhasebe bilgi sistemindeki eksiklerin neler olduğu ve sistemdeki değişimin nasıl gerçekleştirilebileceği ele alınmış; performans ölçümüne yönelik bir muhasebe bilgi sisteminin geliştirilmesi konusunda öneriler sunulmuştur. Performans ölçümü için sadece mali verilerin yetersiz olduğu ve mali veriler ile mali olmayan verilerin entegre olarak bilgiye dönüştürüldüğü bütünleşik bir muhasebe bilgi sistemin gerekliliği ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler: Hastaneler, Performans Ölçümü, Muhasebe Bilgi Sistemi

JEL Sınıflandırması: I10, L25, M41

An Application On The Associated Basis Of Performance Measurement And Accounting Information Systems

ABSTRACT

Hospitals which have to achieve a lot of goals at the same time, need to measure their operating results namely their performance, in order to carry out their activities successfully. Hospitals will be able to measure their performance on the basis of unit and service through the data and information provided by an accounting information system designed technological basis.

The aim of this study, is to propose a performance measurement model for hospitals and to asssign the necessary information for performance measurement; to examine whether the accounting information system is used or not for performance measurement and t oto offer suggestions for an accounting information system that allows the performance measurement with the context of the proposed model. Within this aim, the realationship between performance measurement and accounting information system has been examined by taking an Application and Research Hospital as a sample. If the proposed model is implemented in the hospital, what the deficiencies of the system will be and how the changing of the system can be realized has been discussed; some suggestions on the development of an accounting information system for measuring performance have been submitted. Insufficiency of only financial data for performance measurement, and the necessity of an integrated accounting information system that convert financial data and non-financial data to information, has been put forth.

Keywords: Hospitals, Performance Measurement, Accounting Information System

Jel Classification: I10, L25, M41

Bu dosyayı indir (8.pdf)Tam Metin[Hastanelerde Performans Ölçümünün Muhasebe Bilgi Sistemiyle İlişkilendirilmesi]366 Kb