YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Bu makale, üretim işletmelerinde yalın yönetim ve üretim anlayışının bir boyutu olarak ortaya çıkan “yalın muhasebe”, diğer bir anlatımla muhasebedeki yalınlaşma düşüncesini incelemektedir. Yalın muhasebe, kısaca muhasebe sistemlerinin yalın yönetim ve üretim felsefesiyle bütünleşmesi, bu anlayışa katkı sağlayacak, hizmet edecek şekilde tasarlanması anlamına gelmektedir. Yalın muhasebenin en önemli amacı, yönetim performansını ve etkinliğini arttırmak, verimliliği ve kaliteyi yükseltmek, değer yaratmak ve memnuniyet sağlamak adına yalınlaşmaktır. Geleneksel muhasebe sistemlerinin ürettiği veri yığınları, evrak denizleri ve bilgi dağlarının aksine, iş ve işlem yapmayı hızlandıran, karar vermeyi kolaylaştıran, ihmalleri ve hataları önleyen, süreleri kısaltan, süreçleri basitleştiren uygulama ve yöntemleri araştırmak ve benimsemektir. Yalın yönetim ve üretim felsefesini bu anlayışa uygun bir yapı içinde üreteceği yalın ve kaliteli bilgiler ile desteklemektir. Yalın ve kaliteliden kasıt doğru ve güvenilir, gerekli ve geçerli bilgilerin gereksindiği anda, en yüksek yararlılık formunda, en hızlı ancak en az maliyetli biçimde üretilmiş olmasıdır. Bu bağlamda, “Tersine (Kendine) Faturalama” sistemi muhasebede yalınlaşma düşüncesinin bir ürünü olarak ortaya çıktığından bu çalışmada da inceleme konusu yapılmış ve uygulaması ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Zira bu sistemle mevcut iş yükünün yaklaşık %95 oranında azaldığı, zamandan ve mekândan dolayısıyla maliyetlerden tasarruf edildiği, yönetim ve kontrolün kolaylaştığı gözlemlenebilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yalın Yönetim, Yalın Üretim, Yalın Muhasebe, Kendine Faturalama.

JEL Sınıflandırması: M41, M49.

Lean Thinking In Accounting And An Implementation Example Of Lean Accounting As An Important Dimension Of Lean Philosopy: “Self Billing”

ABSTRACT

The purpose of this article is to analyze “lean accounting” methodology as a consequence of lean accountancy idea, which is the dimension of lean management and manufacturing approach within production entities. In short, meaning of lean accounting is to design all accounting systems in a company, in order to contribute and serve for the integration of lean management idea with production philosophy. Ultimate goal of lean accounting is to implement leaner processes, in order to increase management performance and efficiency, improve productivity and production quality, so to create value added finally for customer satisfaction. On contrary to the large data pools, high number of documentation and information mountains created as the consequence of traditional accounting systems, it aims to search and adopt for those applications & techniques, which simplifies company accounting procedures and management decision taking, accelerates operations in order to shorten lead times and avoids human mistakes and negligence in the process. It is to support lean management & production philosophy with lean and high quality information shaped under a lean business environment. Basic intention behind saying “lean and high quality” is to highlight the necessity of producing most accurate, reliable and up-to-date information in an organization with low cost and in a most efficient format. Within this context, as one of the methods (products) of lean accounting approach (idea), “Self billing” system has been chosen as the subject of this study and its practices explained in details. Cos by utilizing the self billing system, it is possible to achieve almost 95% less workload (process time) and lower data storage area requirements, which at the end reduces company costs & simplifies management and controls over the processes.

Keywords: Lean management, Lean production, Lean accounting, Self Billing

Jel Classification: M41, M49.

Bu dosyayı indir (1.pdf)Tam Metin (PDF)[Yalın Yönetim Felsefesinin Önemli Bir Boyutu Olarak Muhasebede Yalınlaşma Düşüncesi Ve Bir Yalın Muhasebe Uygulaması Örneği: “Kendine Faturalama” ]452 Kb