YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Muhasebe standartları açısından, işletmelerin dönem içerisinde elde ettiği gelir ve giderler ile sonuçta ulaştığı kâr veya zararların bazıları gelir tablosu içerisinde bazıları ise özkaynak içerisinde sunulmaktadır. Özkaynak içerisine yansıtılan kâr veya zararlar “diğer kapsamlı gelir” olarak isimlendirilmektedir. Başlıca diğer kapsamlı gelir unsurları; maddi ve maddi olmayan duran varlık yeniden değerleme artışları, kur değişim etkileri, aktüeryal kazanç ve kayıplar, finansal varlık değerleme farkları ve türev ürün değerleme farklarından oluşmaktadır. Bu çalışmanın amacı; diğer kapsamlı gelir içerisinde sınıflanan unsurları inceleyerek söz konusu unsurların nasıl muhasebeleştirileceğini açıklamaktır.

Anahtar Kelimeler: Türkiye Muhasebe Standartları, Diğer Kapsamlı Gelir, Muhasebeleştirme.

JEL Sınıflandırması: M40, M41, M49.

Other Comprehensive Income And Accounting

ABSTRACT

In terms of accounting standards; incomes and expenses occurred during the period and profits or losses ultimately achieved by business, is presented in the income statement; however, some of them are presented in the equity section. Income or loss presented in equity section is called as “other comprehensive income”. The main components of other comprehensive income are consisted of revaluation surplus of property, plant and equipment, revaluation surplus of intangible assets, effects of changes in foreign exchange rates, actuarial gains and losses, valuation differences of financial assets and derivatives. This study is aiming to explain how to account the elements being classified in other comprehensive income by examining them.

Keywords: Turkish Accounting Standards, Other Comprehensive Income, Accounting.

Jel Classification: M40, M41, M49.

Bu dosyayı indir (2.pdf)Tam Metin (PDF)[Diğer Kapsamlı Gelirler ve Muhasebeleştirilmesi]232 Kb