YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Turizm günümüzde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de büyük bir hızla gelişim gösteren ve buna bağlı olarak diğer sektörleri de etkileyerek gelişmelerinde öncü rol oynayan geniş bir sektör haline gelmiştir. Turizm sektörünün bu rolü, sektörün en önemli yapı taşlarından birini oluşturan otel işletmelerinin sayısını arttırmış ve bu işletmeler arasında yoğun bir rekabet ortamı yaratmıştır. Bu nedenle, yoğun rekabet ortamında işletmelerin ayakta kalabilmesi için satışlarını arttırması kadar maliyetlerini de doğru bir biçimde hesaplaması gerekmektedir. Bu yönde izlenecek en önemli kararlardan birisini, işletmelerde ileri yönetim muhasebesi yöntemlerinin uygulanması oluşturmaktadır.

Bu çalışmanın amacı, ileri yönetim muhasebesi yöntemlerinden biri olan faaliyet tabanlı maliyetleme yöntemini, Marmaris’te faaliyet gösteren bir otel işletmesinde uygulayarak yöntemin, maliyet hesaplamada ne derece etkili olduğunu ortaya koymaktır.

Anahtar Kelimeler: Rekabet, Faaliyet Tabanlı Maliyetleme, Maliyet Dağıtımı, Otel.

JEL Sınıflandırması: M41, M49

Analysis of Activity Based Costing Method as an Advanced Administrative Accounting Method to Get Competitive Edge over in Hotel Business

ABSTRACT

Today, tourism has become a rapidly developing large business, which influences and pioneers other industries in Turkiye as the rest of the world. This role of the sector has increased the number of hotel businesses, which comprise building blocks of the industry and this situation caused fierce competition in the sector. Because of the competitive environment, in order to survive, enterprises should not only increase their sales, but they should also account their costs accurately. One of the most important decisions to achieve this goal is adopting and implementing advanced administrative accounting methods.

The objective of this study is to apply activity based costing method, which is one the advanced administrative accounting methods, to a hotel business in Marmaris to prove how effective the method is.

Keywords: Competition, Activity based costing, Cost distribution, Hotel.

Jel Classification: M41, M49

Bu dosyayı indir (3.pdf)Tam Metin (PDF)[Otel İşletmelerinde Rekabet Üstünlüğü Elde Etmek İçin Bir İleri Yönetim Muhasebesi Yöntemi Olarak Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yönteminin Analizi ]232 Kb