YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Bu çalışmanın amacı işletmelerin risk algılamaları, risk yönetim politikaları ve türev araç kullanımlarını incelemektir. Bu amaçla Denizli ilinde faaliyet gösteren 58 imalat sanayi şirketine anket uygulanmıştır. Araştırmanın bulgularına göre şirketlerin çoğu döviz kuru riskinden etkilenmektedir. Büyük firmaların spekülatif amaçlı türev ürün kullanma eğiliminin daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Türev ürün kullanan şirket sayısının azlığı dikkat çekmektedir. Şirketler türev ürünlerden haberdar olmalarına rağmen onları kullanma konusunda isteksizdir.

Anahtar Kelimeler: Risk Yönetimi, Türev Ürünler, İmalat Sanayi İşletmeleri

JEL Sınıflandırması: G22, G32

A Field Study on Using Derivative Instruments for Financial Risk Management in the Companies: Denizli Case Study

ABSTRACT

The aim of this study is to analyze the risk perception of the companies, their risk management policies and usage of financial derivative instruments. For this purposes, a survey was made to 58 active industrial companies in Denizli. According to the findings of this survey, most of the companies are being affected by exchange rate risk. And it is revealed in this survey that the tendency of companies usage of derivates aiming speculation is more. Furthermore, the analysis shows that the number of the companies using derivative financial instruments is low. Although the companies are aware of derivative instruments, most of them are reluctant to use them.

Keywords: Risk Management, Derivatives Instruments, Industrial Companies

Jel Classification: G22, G32

Bu dosyayı indir (4 .pdf)Tam Metin (PDF)[İşletmelerinin Finansal Risk Yönetiminde Türev Ürün Kullanımlarına İlişkin Bir Saha Araştırması: Denizli İli Örneği ]390 Kb