YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Bu çalışmada İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına kayıtlı mevduat bankalarının 2006- 2010 yılları arasındaki etkinlikleri ve hisse senedi getirileri arasındaki ilişki araştırılmıştır. Çalışmada ilk olarak veri zarflama analizi kullanılarak mevduat bankalarının etkinlikleri belirlenmiştir. Daha sonra etkinlik değerleri ve hisse senedi getirisi arasındaki istatistiksel ilişkiyi araştırmak için panel veri analizi kullanılmıştır. Mevduat bankalarının ortalama TECRS etkinliği 0,983, TEVRS etkinliği 0,996 ve SE etkinliği 0,987 değerinde bulunmuştur. Panel veri analizi sonucuna göre mevduat bankalarının etkinlikleri ile hisse senedi getirileri arasında istatistiksel olarak anlamsız etki olduğu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Etkinlik, Veri zarflama analizi, Hisse senedi getirisi

JEL Sınıflandırması: C33, C67, G21

Deposit Banks Efficiency and its Relation to Stock Returns

ABSTRACT

This paper investigates the relation between the efficiency of listed deposit banks in the Istanbul Stock Exchange and its stock returns for the period 2006-2011. First it is used data envelopment analysis to estimate the efficiency of the deposit banks. Then to investigate for the statistical relationship between the efficiency and stock return used the panel data analysis. It is found that deposit banks’ efficiency averages TECRS is 0,983, TEVRS is 0,996 and resulting in a SE of 0,987.As a result of the panel data analysis indicates a statistically insignificant relationship between the efficiency of deposit banks and its stock returns.

Keywords: Efficiency, Data envelopment analysis, stock return

Jel Classification: C33, C67, G21

Bu dosyayı indir (5.pdf)Tam Metin (PDF)[Mevduat Bankalarının Etkinliği ve Hisse Senedi Getirileri Arasındaki İlişki ]282 Kb