YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Günümüz koşullarında işletmelerin ayakta kalabilmesi için güçlü rakipleri karşısında farklılıklarının olması gerekmektedir. Bu farklılıkları belirleyebilmek için de işletmeler performans ölçümü yapmak zorundalardır. Performans ölçümü sayesinde işletmeler kendi misyon ve vizyonları doğrultusunda hedeflerini belirler ve sonrasında doğru stratejileri kullanarak bu hedeflerine ulaşabilirler. Bu sürecin başarılı olabilmesi için işletmelerin eksik yönlerini geliştirmesi ve iyi olduğu yönlerini de doğru bir şekilde kullanması gerekmektedir.

Geçmiş yıllarda işletmeler performans ölçümlerini yaparken sadece finansal ölçütlerin yeterli olacağını düşünüyorlardı. Zaman geçtikçe ve rekabet arttıkça finansal ölçütlerin bazı eksiklikleri beraberinde getirdiği anlaşılmıştır. İşletmelerin bu açığı kapatabilmek için finansal ölçütlerin yanı sıra finansal olmayan ölçütlere de ihtiyaç duydukları ortaya çıkmıştır.

Bu çalışmada finansal ölçütlerle beraber finansal olmayan ölçütleri de kullanan performans ölçüm yöntemlerinden “Performans Karnesi” ile “ Kumanda Paneli” yöntemlerinin benzer yönleri ve farklılıkları anlatılmaya çalışılacaktır. Ayrıca Amerikan performans karnesi ile Fransız kumanda panelinin tercih edilme nedenleri açıklanacaktır.

Anahtar Kelimeler: Performans Karnesi, Kumanda Paneli, Performans Ölçümü.

JEL Sınıflandırması: M49

Methods Used For Performance Measurement: Comparison Of Balanced Scorecard And Tableau De Bord

ABSTRACT

In today’s conditions, business must have differences to survive in the face of strong competitors. Businesses have to do performance measurement to determine these differences. Businesses determine the targets in accordance of their own missions and visions. Then they can reach targets by using the right strategies. In order to success this process, businesses must be required of improving incomplete aspects and use goods aspects in the correct position

In the past years, when businesses measure performance, they believed in that only financial measures would be sufficient. As time passes and competition increases some shortcomings revealed by using only financial measures. In order to close these shortcomings, it has emerged that business also need non-financial measures as well as financial measures.

In this study, methods of balanced scorecard and tableau de bord, performance methods which uses financial measures and non-financial measures, will be explained in the terms of the differences and similarities. In addition, the French tableau de bord and The American balanced scorecard will be stated the reasons to prefer.

Keywords: Balanced Scorecard, Tableau De Bord, Performance Measurement

Jel Classification: M49

Bu dosyayı indir (7.pdf)Tam Metin (PDF)[Performans Ölçümünde Kullanılan Yöntemler: Performans Karnesi ve Kumanda Paneli Karşılaştırması ]247 Kb