YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Sigorta şirketleri, temel olarak, risk oluşmadan önce primlerin toplanması ve risk oluştuğunda da hasar ödemelerinin yapılması işlevini gerçekleştirmektedirler. Bu çalışmada 2005-2011 yıllarında Đstanbul Menkul Kıymetler Borsası (IMKB)’de faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin sermaye yapısının karlılık üzerindeki etkisi araştırılmaktadır. Sigorta şirketlerinin karlılık göstergeleri olarak “Varlık Karlılığı” (ROA) kullanılmıştır. Amprik analizlerde çoklu regresyon ve korelasyon yöntemlerinden faydalanılmıştır. Çalışma sonucunda sigorta şirketlerinin hasar prim oranı, kaldıraç oranı ve likit aktiflerinin artması karlılığını olumsuz yönde buna karşın aktif büyüklüğünün artması karlılığını olumlu yönde etkilemektedir. Çalışmada elde edilen önemli bir bulgu da sigorta şirketlerinin yaşı ile karlılıkları arasında negatif ve istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sermaye Yapısı, Karlılık, Sigorta Şirketleri

JEL Sınıflandırması: G22, E22, L25, C24

Relations Between The Profitability And Capital Structure Of Insurance Companies: An Analysis Over Turkish Capital Market

ABSTRACT

Basicly, insurance companies either collect portfolio before any possible risks, or substantiate the claims incurred. In this paper, effects of capital structure within the insurance companies, which have been active during the years 2005-2011 in Istanbul Stock Exchange, over profitability are discussed. As a sign of of profitability, “Return On Assets” (ROA) is being used. In empirical analyses, multiple regression and correlation methods are used. Due to the analysis, loss ratio, financial leverage ratio and increase in liquid assets effect negatively in profitability of insurance companies, however increase in assets size has a positive effect. As another important finding due to the analysis, between the age and profitability of insurance companies there are negative and statistically significant results detected.

Keywords: Capital Structure, Profitability, Insurance Companies

Jel Classification: G22, E22, L25, C24

Bu dosyayı indir (8.pdf)Tam Metin (PDF)[Sigorta Firmalarının Sermaye Yapısı İle Karlılık Arasındaki İlişki: Türk Sermaye Piyasası Üzerine Bir İnceleme ]241 Kb