YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de KOBİ muhasebe standartlarını uygulayacak işletmelerin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek, karşılaşacakları fırsat ve tehditleri ortaya koymaktır. Öncelikle KOBİ muhasebe standartlarına yönelik SWOT analizi yapılmıştır. Bu SWOT analizinden yola çıkılarak sorular hazırlanmış ve yüzyüze anket yöntemiyle Bursa Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler odasına kayıtlı meslek mensuplarının görüşleri alınmıştır. Meslek mensupları, KOBİ muhasebe standartlarının doğru, şeffaf ve güvenilir finansal raporlamayı getireceği kanaatindedirler. Ancak bugüne kadar doğru finansal raporlama yerine vergi için finansal raporlama yapılmış olması, KOBİ muhasebe standartlarına uyum sürecinde meslek mensuplarının karşılaşacağı en önemli zorluklardan biri olarak görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: KOBİ, KOBİ Muhasebe Standartları, SWOT Analizi

JEL Sınıflandırması: M41

Development of IFRS for SMEs and a Research on Turkey Practice

ABSTRACT

The aim of this study is to research the application of IFRS for SMEs in Turkey through the SWOT analysis. We firstly generate the SWOT analysis and then perform our questionnaire. We applied our questionnaire to accountants listed in the Bursa Chamber of Certified Public Accountants and receive their perceptions via face to face method. The accountants expressed their percepion that IFRS for SMEs to lead accurate, transpatent and reliable financial reporting. However the adoption of financial reporting for tax purposes instead of financial reporting for accurate financial reporting seems to be the most important obstacle behind the harmonization process of IFRS for SMEs.

Keywords: SME, IFRS for SMEs, SWOT analysis

Jel Classification: M41

Bu dosyayı indir (2.pdf)Tam Metin (PDF) [KOBİ Muhasebe Standartlarının Gelişimi ve Türkiye Uygulaması Üzerine Bir Araştırma ]282 Kb