YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Artan rekabet koşullarına bağlı olarak, üretim süreçlerindeki karmaşıklığın ve işlem hızının artması, üretimin daha etkin takibinin yanı sıra maliyetlerin de daha doğru bir şekilde ölçülmesinin önemini artırmıştır. Diğer yandan süreçteki bu karmaşıklık üretimin takibi ve maliyetlerin ölçülmesini gittikçe zorlaştırmaktadır . Bu nedenle günümüzde işletmeler bilgi sistemlerinden de yararlanarak maliyet muhasebesi ile entegre üretim takip sistemlerini oluşturmak için yoğun çaba sarf etmektedirler.

Bu bağlamda çalışmada, Kurumsal Kaynak Planlama (KKP) sistemlerinden yararlanarak maliyet muhasebesi ile entegre bir üretim takip sisteminin kurulması noktasında yapılan çalışmaları ve karşılaşılan sorunları ortaya koymak amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, büyük ölçekli bir üretim işletmesin gerçekleştirdiği üretim takip sistemi oluşturma çalışmaları ana hatlarıyla ve aşamalar halinde aktarılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Maliyet Muhasebesi, Üretim Takip Sistemi, Kurumsal Kaynak Planlama

JEL Sınıflandırması: M11, M41, M49

Establishment of Production Monitoring System Integrated with Cost Accounting in Businesses: A Case Study

ABSTRACT

Depending on increasing competition conditions, increasing the complexity of the manufacturing processes and operation speed rise the importance of a more accurate costs measuring as well as a more effective production monitoring. On the other hand, this complexity in the process gets more and more difficult to monitoring production and measuring of costs. For this reason, today businesses, benefiting from information systems, make a great effort for establishment of production monitoring systems integrated with cost accounting.

In this context, the study is aimed to reveal the studies and encountured problems about the set up production monitoring system integrated with cost accounting benefiting from Enterprise Resourche Planning (ERP) systems. For this purpose, the work of establishing a production monitoring system carried out by a large scale production business is reported with its outlines and steps.

Keywords: Cost Accounting, Production Monitoring Systems, Enterprise Resource Planning

Jel Classification: M11, M41, M49

Bu dosyayı indir (3.pdf)Tam Metin (PDF) [İşletmelerde Maliyet Muhasebesi İle Entegre Üretim Takip Sisteminin Oluşturulması: Bir Vaka Çalışması ]387 Kb