YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Ulusal muhasebe; bir ülkede üretim ve geliri ölçmek için kullanılan ilkeler ve yöntemler bütünüdür. Bu kavram; ekonomi biliminde, belirli zaman döneminde, ülkenin ekonomik faaliyet düzeyini ölçmek için kullanılan muhasebe sistemini tanımlamak için kullanılmaktadır. Ulusal ekonomik faaliyetlerin ölçülmesinin iki temel yolundan biri belirli bir zaman diliminde (genellikle bir yıl) yapılan mal ve hizmet üretimini parasal değerleriyle ölçme, diğeri ekonomik faaliyetlerden sağlanan toplam gelirleri ölçmedir.

Ulusal muhasebe; ekonomistlere ve istatistikçilere, ekonominin sektörleri arasındaki ilişkileri açıklayabilmek ve gelecekteki büyüme ve gelişmeyi tahmin etmek için ayrıntılı bilgi sağlar.

Aile (hane halkı) muhasebesi; toplumdaki her bir ailede birlikte yaşayan kişilerin dönemsel gelir ve gideri ile belirli bir andaki kaynak ve varlıklarına ilişkin denetime uygun işlerin toplamıdır.

Türkiye’nin hane halkı istatistikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanmaktadır. Bu hane halkı gelir istatistikleri sayesinde ekonominin performansını değerlendirmek ve geleceğe yönelik planlar yapabilmek mümkün olmaktadır.

Bu çalışmada; ulusal muhasebe hakkında bazı bilgiler verildikten sonra, ulusal muhasebede aile muhasebesinin rolü üzerinde durulmuş ve ulusal muhasebe ile TÜİK ilişkisi kurulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ulusal muhasebe, aile muhasebesi, ulusal muhasebe ile TÜİK ilişkisi

JEL Sınıflandırması: M40,M41,M48

The Role of Household (Family) Accounting in National Accounting and National Accounting/ Turkish Statistical Institute (Turk Stat) Relationship

ABSTRACT

National accounting is a set of principles and methods used to measure the income and production of a country. This term uses in economics to refer to the accounting system that uses to measure the level of the country's economic activity in a given time period. There are basically two ways of measuring national economic activity: as the money value of the total production of goods and services during a given period (usually a year) or as the total of incomes derived from economic activities.

National accounting provides economists and statisticians with detailed information that can be used explain relations between sectors of economy and to forecast future growth and development.

Household (family) accounting is the total value of controllable activities that relative the periodic income and expenditures and sources and assets at any moment for every family in the community that live together.

Turkey’s household statistics are publishing by Turkish Statistical Institute (TurkStat). Owing to this household income statistics it’s possible to evaluate the performance of economy and make planning directed to future.

At these study; after the given some knowledge about national accounting, we are trying to establish the relationship between the importance of household accounting at national accounting and TurkStat.

Keywords: National Acconuting, Household Accounting, National Acconuting/TurkSTAT Relationship

Jel Classification: M40,M41,M48

Bu dosyayı indir (4.pdf)Tam Metin (PDF) [Ulusal Muhasebede Aile (Hane Halkı) Muhasebesinin Rolü Ve Ulusal Muhasebe/Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İlişkisi ]281 Kb