YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Küreselleşme ile birlikte tüm dünya pazarlarının yoğun bir rekabet ortamı içinde olması özellikle sermaye piyasalarındaki şirketleri paniğe sürüklemektedir. Şirketler en iyi olma yarışı içerisindeyken pek çok zaman çeşitli hile, yolsuzluk veya manipülasyonlara başvurabilmektedirler. Gelişen teknoloji de bu konuda şirketlerin en önemli yardımcısıdır. Özellikle 21. yüzyılda yaşanan küresel etkili şirket ve denetim skandalları mevcut deetim sistemlerinin yetersizliğini kanıtlamış ve tüm denetim uygulamalarına yeniden yön verilmeye başlanmıştır. Bu süreçte yaşanan en önemli gelişmelerden biri de adli muhasebe kavramının ortaya çıkmasıdır. Adli muhasebe, hukuk ve muhasebe bilimleri arasında bir köprü görevi üstlenerek daha çok işletmelerde yaşanan hile ve yolsuzlukların tespit edilmesi, önlenmesi ve caydırılması ile hile ve yolsuzluklara ilişkin başlatılan hukuksal süreçte etkin bir rol üstlenmektedir. Adli muhasebe, başta muhasebe, denetim ve hukuk olmak üzere istatistik, matematik, bilgi teknolojileri, psikoloji gibi pek çok bilim dalında bilgi ve yetenek sahibi olmayı gerektirdiğinden hile ve yolsuzluklarla mücadelede önemli bir araçtır. Adli muhasebenin bu önemi doğrultusunda bu çalışmada öncelikle adli muhasebecilik mesleğine yönelik açıklamalar yapılarak mesleğin ülkemizdeki mevcut durumu incelenmiştir. Daha sonra Yeminli Mali Müşavirlik Şirketleri ve Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetimle Yetkili Kuruluşların bakış açılarıyla Türkiye’de adli muhasebecilik mesleğinin gelişimine yönelik önerileri SPSS 17.0 paket programı aracılığı ile analiz edilerek değerlendirilmiştir. Analiz sonucunda ülkemizde mevcut denetim sisteminin, adli muhasebe için gerekli alt yapının ve eğitim sisteminin yetersiz olduğu tespit edilmiş ve mesleğin gelişimi için yapılması gereken faaliyetler değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Adli Muhasebe, Hile ve Yolsuzluklar, Adli Muhasebecilik Mesleği.

JEL Sınıflandırması: M41, M42

A Survey About The Development Of Forensıc Accountıng Professıon In Turkey

ABSTRACT

With the globalization, the companies in the capital market drift into panic because of an intense competitive environment of all world markets. While companies attempt to be the best, they can apply fraud, corruption or manipulations. The advanced technology is most important assistance of companies. Global effective corporate and auditing scandals experienced in especially 21. Century has improved the inefficiency of auditing systems and has caused to re-emphasized all auditing practices. In this process one of the most important improvments is the occurrence of forensic accounting. Forensic accounting functions as a bridge between law and accounting sciences, and it plays an active role in determination, prevention and deterrence of fraud and corruption mostly experienced in corporate and in the legal process initiated against fraud and corruption. Forensic accounting requires to have knowledge and skills in many fields particularly accounting, auditing and law, and many other branches of science such as statistics, mathematics, information technology, and psychology; so it is important tool in the fight against fraud and corruption. In line with importance of forensic accounting, we have made descriptions for forensic accounting profession at first, and have studied present situation of forensic accounting in our country. Then we have analyzed and assessed the suggestions for development of profession in Turkey with SPSS 17.0 pack program with point of view of Sworn-in Certified Public Accountancy companies and Organizations Having Authority in İndependent Audit in Capital Market. At the end of analysis, we have determined that present audit system, infrastructure required for forensic accounting and education system is insufficient and we have assessed activities required to do for development of profession.

Keywords: Forensic Accounting, Fraud and Corruption, Forensic Accounting Profession

Jel Classification: M41, M42

Bu dosyayı indir (5.pdf)Tam Metin (PDF) [Adli Muhasebecilik Mesleğinin Türkiye’deki Gelişme Potansiyeline Yönelik Bir Araştırma ]341 Kb