YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Günümüze kadar, örtülü sermaye ve örtülü kazanç uygulamaları konusunda finansal tabloların kullanıcılarına doğru bilgi vermesini sağlamak, hükümetlerin vergi gelirlerini korumak ve sermaye piyasalarının gelişmişlik düzeyini arttırmak gibi amaçlarla gerek ulusal gerekse uluslararası alanda bir çok yasal düzenleme yapılmıştır. Ancak, yasal düzenlemeler ile engellenmeye çalışılmasına rağmen, günümüz ticaret hayatında örtülü sermaye ve örtülü kazanç uygulamalarına yaygın bir şekilde rastlanmaktadır. Örtülü sermaye ve örtülü kazanç dağıtımı uygulamalarının ne derece yaygın olduğunun finansal tablolar üzerinden tespitini amaçladığımız çalışmamızda, öncelikle konu ile ilgili kavramlar ve yasal mevzuat ele alınmıştır. Yaptığımız araştırmada 2011 yılı itibariyle İMKB 50 endeksinde yer alan 36 işletmenin, 2007- 2010 yılları arasındaki döneme ait finansal tabloları incelenerek, 6102 sayılı TTK’nın örtülü sermaye ve örtülü kazanç ile ilgili hükümlerinin, bu işletmelerin finansal tabloları açısından taşıdığı önem irdelenmiştir. Çalışmamızın sonucunda, İMKB 50 endeksinde yer alan işletmelerin, kısa ve uzun vadeli ticari alacaklarının ve ticari borçlarının içinde, ilişkili taraflardan alacaklar ve ilişkili taraflara borçların bulunduğu, ancak bunlara ilişkin emsallerine uygunluk ilkesi ile ilgili bir açıklama yapılmadığı belirlenmiştir. Ayrıca, finansal tablolarda kısa ve uzun vadeli diğer alacaklar içinde ilişkili taraflardan alacakların raporlanmış olması, işletmelerin 6102 sayılı TTK’ya uyum sağlama konusunda bir takım güçlükler yaşayabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Örtülü Sermaye, Örtülü Kazanç, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu.

JEL Sınıflandırması: M41, K20

Thin Capitalization And Disguısed Income Distrubıtion In Turkey: An Application In Ise 50 Index

ABSTRACT

Until today, both national and international area many legal regulations on thin capitalization and disguised income distrubition have been made with the aims such as ensure the financial statements give correct information to users, protect tax income of government and increase the capital markets’ development level. However, even they discourage with legal regulations, thin capitalization and disguised income distrubition applications are common in today’s business life. In this study, we have intended to determine the prevalence of thin capitalization and disguised income distrubition applications, and we deal with related terms and legal legislation. In our research, financial statements of 36 companies in ISE 50 index was investigated and the importance of the provisions of the Numbered 6102 Turkish Commercial Law on thin capitalization and disguised income distrubition for these companies financial statements were discussed. As a result of our research, we determined that financial statements of companies in ISE 50 have related parties’ receivables and liabilities in short term and long term trade receivables, but there were not any note regarding arm’s length principles. Moreover, reporting related parties’ receivables in short term and long term other receivables point that some difficuities maybe experienced regarding harmonize with the Number 6102 Turkish Commercial Law.

Keywords: Thin Capitalization, Disguised Income, Numbered 6102 Turkish Commercial Law

Jel Classification: M41, K20

Bu dosyayı indir (6.pdf)Tam Metin (PDF) [Türkiye’de Örtülü Sermaye Ve Örtülü Kazanç Dağıtımı: İMKB 50 Endeksinde Bir Uygulama ]325 Kb