YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nun değişmesi ile kanunun kar dağıtımına yönelik maddesinde değişiklikler yapılmış olmasına rağmen, kar dağıtımına ilişkin temel prensipler değişmemiş ve aynı kalmıştır. Söz konusu değişiklikler kanunun önceki halinde yer alan karışık ifadelerin biraz daha açık şekilde yazılması şeklinde gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte yeni TTK sonrasında 01.01.2013’ten itibaren muhasebe ilkelerinin Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu hale gelmesi ile birlikte kar dağıtımına esas alınacak kar tutarında önemli farklılıklar ortaya çıkacaktır. SPK düzenlemelerine tabi olan işletmelerde kar dağıtımı esnasında TTK esaslarına göre tespit edilen kar ile kıyaslama yapılıp, düşük olan kar dağıtıldığı için, TTK’daki değişiklik sonrasında ortaya çıkan farklılıklar, SPK’ya tabi işletmelerin de dağıtılabilir kar rakamlarını etkileyecektir. Kapsamlı gelir hesaplamaları, TFRS’ye geçişteki düzeltmeler sebebiyle dağıtılabilecek kar tutarı üzerindeki olumlu veya olumsuz etkiler, TFRS geçişinin yasal yedek hesaplamaları üzerindeki etkileri konuyla ilgili öncelikle dikkate alınması gereken konular olarak öne çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kar dağıtım, TTK, SPK, TFRS

JEL Sınıflandırması: M40, M41

Calculation Of The Distributable Dividend Of The Companies Subject To CMB Regulations After The New Commercial Code

ABSTRACT

With the amendments made to Turkish Commercial Code (TCC), although the provisions for dividend distribution were also revised, the basic principles of dividend distribution had not been changed and they remained as same. The revisions to the previous legislation were made to change the referrals that cause confusions with the clearer expressions. Moreover, after the enforcement of the new TCC together with the change in the accounting principles in line with the Turkish Financial Reporting Standards (TFRS) starting from 01.01.2013, the profit amounts that will be used during dividend distribution calculations will change significantly. Since the lower of the profit that is calculated in line with the rules of CMB and the profit calculated as per the rules of TCC have to be taken into consideration for the calculation of the distributable dividend amounts, the change in the TCC figures will also affect the distributable dividend of the companies that are subject to CMB rules. Comprehensive income, the positive or negative effects of the adjustments made during the first implementation of TFRS on the distributable dividend amounts, the effects of the TFRS transition period on the legal reserve calculations are the major points that should primarily be taken into considerations.

Keywords: Dividend distribution, TCC, CMB, TFRS

Jel Classification: M40, M41

Bu dosyayı indir (8.pdf)Tam Metin (PDF) [Yeni Türk Ticaret Kanunu Sonrasında SPK Düzenlemelerine Tabi İşletmelerde Dağıtılabilir Kar Hesabı]334 Kb