YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Etkin piyasa hipotezinin teorik ve ampirik olarak sınanması amacıyla hisse senedi getirilerinin dolayısıyla endeks getirilerinin davranışsal özellikleri araştırılmaktadır. Burada endeks getirilerinde belirli dönemlerde ortalamadan sapmalar diğer bir deyişle anomaliler görülebilmektedir. Bu durum etkin piyasa hipotezine aykırı bir durum teşkil etmektedir. Çünkü etkin bir piyasa da, hisse senetleri ile ilgili bütün bilgi ve haberlerin hisse senedi fiyatlarına tam olarak yansıdığı dolayısıyla yatırımcıların normalin üzerinde bir getiri elde etmelerinin söz konusu olmadığı belirtilmektedir.

Etkin piyasalarda meydana gelen sapmalar anomali olarak adlandırılmakta ve bu sapmaları, fiyat anomalileri ve çalışma kapsamında dönemsellik arz eden ve zamana dayalı takvimsel anomalilerle açıklamak mümkündür. Ocak ayı anomalisi en sık rastlanılan takvimsel anomalilerden biridir. Ayrıca bu anomali, hisse senetlerinin Ocak aylarında diğer aylara göre sistematik olarak daha yüksek getiri sağlamalarını açıklamaya yarayan bir anomalidir.

Çalışmada, 2001-2011 dönemindeki İMKB-30 ve İMKB-50 Endeks getirileri kullanılmıştır. Araştırmada esas alınan dönem itibariyle Ocak ayı anomalisinin var olup olmadığı güç oranı yöntemi kullanılarak ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Yapılan analiz sonucunda incelenen dönem içerisinde Ocak ayı anomalisine rastlanılmış ve bu anomalinin sebepleri açıklanmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Etkin Piyasa Hipotezi, İMKB-30 Endeksi, İMKB-50 Endeksi Anomali, Ocak Ayı Anomalisi.

JEL Sınıflandırması: G14, G15, G19

Behavioral Finance and Anomalies: Testing of January Anomaly at ISE

ABSTRACT

The behavioral feature of index returns and thus stock returns are investigated in order to theoretically and empirically test the efficient market hypothesis. In this context, average deviations, in other words anomalies can be seen at index returns at certain times. This situation constitutes a situation contrary to the efficient market hypothesis. Because it is stated that all information and news relating to stocks fully reflect to stock prices at an efficient market and it is not possible that investors get a return more than normal.

The deviations occurred in efficient markets are called as anomaly, and such deviations can be explained by periodic and time-based calendar anomalies within scope of price anomalies and operation. January anomaly is one of the most common calendar anomalies. In this context, January anomaly is the anomaly used to explain that stocks systematically provide higher returns in January than other months.

In this study, ISE-30 and ISE-50 Index returns during the period 2001-2011 have been examined. In this study, it is tried to reveal whether or not January anomaly exists for the time subject to study with use of power ratio method. In the result, January anomaly has been observed within specified time and reason of this anomaly has been tried to explain.

Keywords: Efficient Market Hypothesis, ISE-30 Index, ISE-50 Index, Anomaly, January Anomaly

Jel Classification: G14, G15, G19

Bu dosyayı indir (11.pdf)Tam Metin (PDF) [Davranışsal Finans ve Anomaliler: Ocak Ayı Anomalisinin İMKB’de Test Edilmesi]768 Kb