YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Bu çalışmanın amacı, muhasebe meslek mensuplarının 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun muhasebe ve denetim uygulamalarına getirdiği yenilikler konusundaki görüşleri ve bu görüşlerin meslekteki çalışma yılları ve eğitim seviyeleri açısından farklılık gösterip göstermediğine dair delil sağlamaktır. Bu amaçla meslek mensuplarına 45 anket formu dağıtılmıştır. Geri dönen anket sayısı 41 olup cevaplama oranı yaklaşık %91’dir. Veriler aritmetik ortalama, frekans analizi, tek yönlü varyans analizi ve Tukey testi kullanılarak SPSS istatistik paket programında değerlendirilmiştir. Bu çalışmada şu sonuçlara ulaşılmıştır. Araştırmaya katılan meslek mensuplarından 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun muhasebe ve denetim uygulamalarına getirdiği yeniliklerin doğru ve gerekli ya da yeterli olduğu görüşüne katılanların sayısı katılmayanlardan biraz daha fazladır. Üç yenilik hariç 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun muhasebe ve denetim uygulamalarına getirdiği yenilikler konusundaki meslek mensuplarının görüşleri meslekteki çalışma yılları ve eğitim seviyeleri değişkenleri açısından farklılık göstermemektedir.

Anahtar Sözcükler: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), Muhasebe ve Denetim Uygulamaları Konusundaki Yenilikler, Muhasebe Meslek Mensuplarının Görüşleri

JEL Sınıflandırması: M41, M42, M48

A Study for the Innovations on Accounting and Auditing Applications That New 6102 Numbered Turkish Commercial Code Brings

ABSTRACT

The aim of this study is to provide evidence for the ideas of the accounting professionals about the innovations of the new 6102 numbered Turkish Commercial Code’s bringing on accounting and auditing applications. This study also aims to investigate whether the accounting professionals’ ideas on the innovations become different for their working times and education level. In accordance with this aim, a questionnaire was distributed to 45 accounting professionals. The total number of completed questionnaires is 41 with response percentage, approximately %91. Data was evaluated SPSS statistical programme by using the arithmetic means of answers, fruquency analysis, and Anova and Tukey statistical tests. As a result of this study, it is found that the number of participants that the innovations of the new 6102 numbered Turkish Commercial Code’s bringing on accounting and auditing applications is correct and necessary is slightly greater than nonparticipants. For their working times and education level, the accounting professionals’ ideas on innovations, except for 3 innovations, do not different.

Keywords: 6102 Numbered Turkish Commercial Code, the Innovations on Accounting and Auditing Applications, The Ideas of Accounting Professionals’.

JEL Classification: M41, M42, M48

Bu dosyayı indir (2.pdf)Tam Metin (PDF)[6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu (Ttk)’nun Muhasebe ve Denetim Uygulamalarına Getirdiği Yenilikler Üzerine Bir Araştırma ]350 Kb