YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Bu çalışmanın amacı çağdaş maliyetleme sistemlerinden olan Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Sisteminin (Activity Based Costing) uygulanmasını araştırmaktır.

Çalışmada öncelikle Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Sisteminin temel kavramları açıklanmış, gelişimi, işleyiş süreci ele alınmış, sonrasında ise Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Sisteminin bir tekstil işletmesinde uygulaması yapılarak sonuçlar analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çağdaş Maliyet Yaklaşımları, Faaliyet Tabanlı Maliyetleme, Faaliyet Tabanlı Maliyet Yönetimi

Jel Sınıflandırması: M40, M41, M49

A Modern Costing System: Activity Based Costing and An Application On A Textile Company

ABSTRACT

The aim of this study is understanding Activity Based Costing which is one of the systems of modern cost approaches.

Main concepts about activity based costing is defined and development of the system is identified. In the last part, an application about the activity based costing system in a textile company is explained and the results are analyzed.

Keywords: Cost of Contemporary Approaches, Activity Based Costing, Activity Based Cost Management

Jel Classification: M40, M41, M49

Bu dosyayı indir (6.pdf)Tam Metin (PDF)[Çağdaş Maliyetleme Sistemlerinden Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Sistemi ve Bir Tekstil İşletmesi Uygulanması ]437 Kb