YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Bu çalışmada muhasebe meslek mensuplarının muhasebe mesleğinin gelişimi ile ilgili tutumlarını belirlemek amacıyla anket uygulanmıştır . Faktör analiziyle tespit edilen kalite, kurumsallaşma, gelir düzeyi ve oda yetkisi olarak isimlendirilen faktörlerde toplanan değişkenlere verilen cevapların ortalamalarının meslek mensuplarının mesleki unvan, eğitim durumu ve mesleki tecrübelerine göre farklılık gösterip göstermediği ANOVA testi ile analiz edilmiştir. Bu analizlerde anlamlı bazı farklar bulunmuştur. Meslek mensupları verilen hizmet kalitesinin öneminin farkındadır ve kaliteyi arttırmaya yönelik çalışmaları desteklemektedir. Ayrıca meslek mensuplarının meslek içi eğitime önem verdikleri görülmektedir. Sonuç olarak muhasebe mensuplarının bazı değişkenlere verdikleri önemler değişse bile kalite, kurumsallaşma, gelir düzey ve oda yetkisi faktörlerinde topladığımız değişkenlere yüksek oranda katılım göstermişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Muhasebe Mesleği, Kalite, Faktör Analizi, Analitik Hiyerarşi Süreci, Tutum.

JEL Sınıflandırması: M41, C38, L84

Attitudes Of Professional Accountants About The Development Of Accounting Profession

ABSTRACT

In this study, a survey was conducted in order to determine attitudes of professional accountants related to the development of the accountancy profession. The analysis of whether there are significant differences between the means of the responses to variables collected in the factors named quality, institutionalization, level of income, authorization of association and professional title, training level and professional experience is conducted with One-Way ANOVA test. Some significant differences are found in this analysis. Member of accounting professionals are aware of the importance of service quality provided and support the quality-enhancing activities. Moreover, it is seen that they give importance to vocational retraining. As a result, even though the importance of some variables varies, there is a high level of acknowledge in to the variables collected in the factors named quality, institutionalization, level of income, authorization of association.

Key Words: Accounting Professional, Quality, Factor Analysis, Attitude.

JEL Classification: M41, C38, L84

Bu dosyayı indir (7.pdf)Tam Metin (PDF)[Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebecilik Mesleğinin Geliştirilmesiyle İlgili Tutumları]166 Kb