YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Değişen piyasa ve rekabet koşulları işletmelerin amaçlarına ulaşmak ve faaliyetlerini daha verimli bir biçimde gerçekleştirmek için belirledikleri bütçelerin önemini artırmıştır. Bütçelerin daha gerçekçi hazırlanabilmesi için bütçe hedefi saptarken çalışanların da katılımı gerekmektedir. Bu araştırma katılımlı bütçe yaklaşımının önemini vurgulamak ve bunun bütçe tatmini ve bütçe performansı ile olan ilişkilerini ortaya koyarak bütçe hazırlayacak işletmelere ve muhasebe literatürüne katkı sağlamak amacıyla yapılmıştır. Katılımlı bütçe, bütçe performansı ve bütçe tatmini aralarındaki ilişkiyi saptayabilmek için regresyon analizi yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre katılımlı bütçe ve bütçe tatmini ile bütçe performansı ve bütçe tatmini arasında ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Ancak katılımlı bütçe ile bütçe performansı arasında ilişki olmadığı sonucu ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bütçe hedefi, katılımlı bütçe, bütçe tatmini, bütçe performansı.

JEL Sınıflandırması: M40, M41, H61

Research on Relations Among Participation When Determine Budget Goal, Budget Satisfaction and Budget Performance

ABSTRACT

The market and competition conditions changing has been increased the importance of budget that companies determined for reaching their purposes and making their activity in an efficiently way. Since the budgets prepare more realistic, it is necessary to participate employees when budget goal determine. This study has been done for stressing the importance of participation when determine budget goal and providing to accounting literature and firms which will prepare the budget as put the relations among budget participation, budget performance and budget satisfaction. Regression analyze has been done to determine among their relations. According to the results of analyze budget participation is connected with budget satisfaction and budget performance is connected with budget satisfaction as well. But there are not any relation between the budget participation and budget performance.

Keywords: Budget goal, budget participation, budget satisfaction, budget performance.

Jel Classification: M40, M41, M49

Bu dosyayı indir (8.pdf)Tam Metin (PDF)[Katılımlı Bütçe Yaklaşımının Bütçe Tatmini ve Bütçe Performansı Üzerindeki Etkisinin Araştırılması ]287 Kb