YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Artan rekabet ve gelişen teknolojiye paralel gün geçtikçe giderek karmaşık hale gelen hile ve yolsuzluklar karşısında denetim mesleği de kurumsallaşma ve uzmanlaşma sürecine girmiştir. Bu süreçte meydana gelen en önemli gelişmelerden biri de adli muhasebecilik mesleğinin ortaya çıkışıdır. Adli muhasebe, hukuk ve muhasebe bilimleri arasında bir köprü görevi üstlenerek daha çok işletmelerde yaşanan hile ve yolsuzlukların tespit edilmesi, önlenmesi ve caydırılması ile hile ve yolsuzluklara ilişkin başlatılan hukuksal süreçte etkin bir rol üstlenmektedir.

Adli muhasebenin bu önemi doğrultusunda bu çalışmada öncelikle adli muhasebe kavramına yönelik açıklamalar yapılarak adli muhasebecilik mesleğinin kapsamı ve gelişimi incelenmiştir. Daha sonra sermaye piyasasında bağımsız denetimle yetkili kuruluşların bakış açılarıyla Türkiye’de adli muhasebecilik mesleğinin mevcut durumu SPSS 17.0 ve 18.0 paket programları aracılığı ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda ülkemizde mevcut denetim sisteminin, adli muhasebe için gerekli alt yapının ve eğitim sisteminin yetersiz olduğu tespit edilmiş ve mesleğin gelişimi için yapılması gereken faaliyetler değerlendirilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Adli Muhasebe, Hile ve Yolsuzluklar, Adli Muhasebecilik Mesleği

JEL Sınıflandırması: M41, M42

Forensic Accounting Profession and A Survey About It’s Applicability In Turkey

ABSTRACT

Parallel to the intense competitive environment and advanced technology, the audit profession becomes the process of institutionalization and specialization against fraud and corruption which gradually becomes complicated and new professions start to occur. One of them is forensic accounting. Forensic accounting functions as a bridge between law and accounting sciences, and it plays an active role in determination, prevention and deterrence of fraud and corruption mostly experienced in corporate and in the legal process initiated against fraud and corruption.

In line with importance of forensic accounting, we have made descriptions for forensic accounting at first, and have studied scope and development of forensic accounting. Then we have analyzed and assessed the present situation of forensic accounting in Turkey, with SPSS 17.0 and 18.0 pack programs with point of view of the independent auditing firms in capital market. At the end of analysis, we have determined that present audit system, infrastructure required for forensic accounting and education system is insufficient and we have assessed activities required to do for development of profession.

Key Words: Forensic Accounting, Fraud and Corruption, Forensic Accounting Profession

JEL Classification: M41, M42

Bu dosyayı indir (2.pdf)Tam Metin (PDF)[Adli Muhasebecilik Mesleği ve Türkiye'de Uygulanabilirliğine Yönelik Bir Araştırma]288 Kb