YOOtheme

Duyurular

ÖZET

İç denetim mesleği, ilk ortaya çıktığı yıllardan bu yana iş dünyasında yaşanan gelişmeler ve organizasyonların ihtiyaçları doğrultusunda şekillenmiş ve gelişmiştir. İç denetimin içinde barındırdığı potansiyeli mevcut yaklaşımlarla yeteri kadar ortaya koyamaması, iç denetimin katma değerini arttıracak yeni yaklaşımların aranmasına sebep olmuştur. Bu çalışmada iç denetim, risk yönetimi, kurumsal risk yönetimi ve risk odaklı iç denetim ile ilgili temel kavramlar açıklanmış, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası-İmalat Sanayi Endeksine kayıtlı şirketlerde risk odaklı iç denetimin, şirketlerin finansal risk düzeyi üzerindeki etkisine ilişkin bir anket çalışmasına ve analize yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İç Denetim, Risk Yönetimi, Risk Odaklı İç Denetim, Finansal Risk.

JEL Sınıflandırması: M40, M42, G32

An Application On The Internal Audit Risk Management and The Sector of Istanbul Stock Exchange -Manufacturing Industry

ABSTRACT

The profession of internal audit has developed and acquired shape according to the needs of organizations and developments in the business world since the years it first emerged. Unability of the internal audit to prove its inherent potential with existing approaches led to exploration of new approaches to increase added value of the internal audit. In this study, basic concepts related with internal audit, risk management, corporate risk management and risk based internal audit were discussed. Also, for the corporates registered in the index of manufacturing industry – Istanbul Stock Exchange, a study about a survey as regard to the impact of risk based internal audit on the level of financial risk of these corporates was performed and hence, an analysis of this survey was given.

Key Words: Internal Audit, Risk Management, Risk Based Internal Audit, Financial Risk.

JEL Classification: M40, M42, G32

Bu dosyayı indir (4.pdf)Tam Metin (PDF)[İç Denetimde Risk Yönetimi ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası - İmalat Sanayi Sektöründe Bir Uygulama]576 Kb