YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Firmalar için muhasebe ve finans alanında ortak bir dil oluşturma zorunluluğu ortadadır. Uluslar arası Muhasebe Standartları ve Uluslar arası Finansal Raporlama Standartları bu boşluğu doldurmak için yayınlanmıştır. Bu çalışma, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda 2000 ve 2009 yılları arasında işlem gören şirketlerin Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak düzenledikleri finansal tablolar ile Uluslararası Finansal Raporlama Standartları öncesinde düzenlenen finansal tablolara göre yapılmış rasyo analizleri arasındaki farkları belirlemeyi amaçlamaktadır. Analiz iki farklı ölçümü kapsamaktadır. Öncelikle şirketlerin standartlar öncesi ve standartlar sonrası her rasyoya ait ortalamaları hesaplanmış ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. UFRS ’ye geçiş yılındaki değişikliğin analiz edilebilmesi için her şirket için 2004–2005 yıllarındaki rasyolar arasındaki farkın anlamlı olup olmadığı analiz edilmiştir. Bu iki farklı ölçüm standartların rasyolar üzerindeki uzun dönemli ve kısa dönemli etkilerini görebilmek için önemlidir. 2004–2005 uyum sürecinde elde edilen bulgular ile 10 yıllık dönemde elde edilen bulgular arasında anlamlı farklılıklara ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Finansal Raporlama Standartları, Rasyo Analizleri, UFRS’nin Rasyolara Etkisi

JEL Sınıflandırması: M41,G39

Incipient and Long Term Impact of International Financial Reporting Standards on Financial Ratios:A Study on Istanbul Stock Exchange

ABSTRACT

Due to financial and accounting needs, the companies have to use a global language. International Accounting Standards and International Financial Reporting Standards have been published to fill this gap. This study aims, to find out differences of the two analyses of financial reports by companies which acts on Istanbul Stock Exchange between 2000-2009, one; made concerning the reports that made according to International Financial Reporting Standards, and the reports which is made before the regulation. The analysis includes two different measurements. First, the average of each ratios of companies are compared which is got before and after IFRS. Then, the ratios compared which is obtained from the date of transition to international financial report standards (2004-2005). These two different measurements are important to see long-term and short-term effects of IFRS on ratios. Between the findings, 10 years period and date of transition, significant differences have been detected.

Key Words: Reporting Standards, Ratio Analysis, Effect of IFRS on Ratio Analysis

JEL Classification: M41, G39

Bu dosyayı indir (5.pdf)Tam Metin (PDF)[Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'nın Finansal Rasyolara Kısa ve Uzun Dönemli Etkileri: İMKB'de bir Araştırma]222 Kb