YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Maddi olmayan varlıklardan biri olan markanın değerinin bilinmesi çeşitli açılardan gereklidir. Marka değerinin belirlenmesine yönelik literatürde birçok yöntem bulunmaktadır. Uygulamada en çok kabul gören yöntemin telif ücretinden arındırma yöntemi olduğu bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı finansal marka değerleme yöntemlerinden biri olan telif ücretinden arındırma yönteminin nasıl uygulanacağını ortaya koymaktır. Bu amaçla literatür taraması yapılmış ve söz konusu yöntem varsayımsal bir marka üzerinde uygulanarak marka değeri tespit edilmiştir. Değerlemesi yapılan markanın gelecekteki nakit akışlarını dikkate alan bir yöntem olması nedeniyle, yönteminin uygulanmasında sağlıklı sonuca ulaşılabilmesi için doğru verilerin tespiti önem taşımaktadır. Çünkü farklı verilerle farklı marka değerlerinin ortaya çıkması söz konusudur. Telif ücretinden arındırma yöntemiyle marka değerinin tespiti için, gerekli verilerin rutin aralıklarla araştırılmasının ve kolay erişilebilir veritabanlarının oluşturulmasının faydalı olacağı, ayrıca firmaların muhasebe sistemlerinin, yöntemin uygulanmasına uygun şekilde kurulması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Marka, marka değeri, marka değerleme, telif ücretinden arındırma yöntemi

JEL Sınıflandırması: L10, M10, M40, M41

Brand Valuation And Its Importance: An Examination With The Relief From Royalty Method

ABSTRACT

Valuation of the brand as a kind of intangible asset is required for many purposes. There are various kinds of methods available for the determination of brand value in the literature. In practice, it is well-known that the relief from royalty method is the most widely accepted technique. The aim of this study is to determine how to apply relief from royalty method which is one of the methods of financial brand valuation. For this purpose, a literature search was performed and the value of a hypothetical brand has been identified by applying relief from royalty method on it. As the valuation method takes into account future cash flows of the brand, determination of accurate data is essential for achieving a healthy outcome on the implementation of this method. Because, the emergence of different brand values could be possible with different data. The investigation of the necessary data on a routine basis and creation of easily accessible databases is beneficial for the brand valuation with the relief from royalty method. Additionally, it is concluded that accounting systems of companies should be established in a proper way for appropriate implementation of the method.

Key Words: Brand, brand value, brand valuation, relief from royalty method

JEL Classification: L10, M10, M40, M41.

Bu dosyayı indir (8.pdf)Tam Metin (PDF)[Marka Değerleme ve Önemi: Telif Ücretinden Arındırma Yöntemiyle Bir İnceleme]229 Kb