YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Muhasebe kalitesi nedir? Uluslararası Muhasebe Standartları/ Uluslararası Finansal raporlama Standartları ( IASs/IFRSs’yi ) ile uyumlu muhasebe uygulamalarının gerçekleştirilmesi, yani yalnızca ortak dil, ortak muhasebe ilkelerinin kullanılması, muhasebe kalitesinin arttırılması için yeterli midir? Sorularına cevap aramak üzere gerçekleştirilen bu çalışmada, literatür taraması yapılarak muhasebe kalitesi kavramı ve muhasebe kalitesini etkileyen faktörler hakkında açıklamalar yapılmıştır. Bu faktörler açısından ülkemizdeki durum, gerçekleştirilmiş olan çalışmalar doğrultusunda yorumlanmış ve Türkiye Muhasebe Standartları/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları(TMS/TFRS)’nın, ülkemiz muhasebe sistemi üzerindeki olası etkileri üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Muhasebe kalitesi, muhasebe kalitesini etkileyen faktörler, Uluslararası Muhasebe Standartları/Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, Türkiye Muhasebe Standartları/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları

Jel Sınıflandırması: M40, M41

Factors Affecting Accounting Quality And Situation in Turkey

ABSTRACT

What is accounting quality? Is implementation of accounting applications harmonized with International Accounting Standards/ International Financial Reporting Standards, in other word only a common language, implementation of common accounting principles, sufficient to increase accounting quality? To answer these questions, in this study the term of accounting quality and the factors affecting accounting quality is explained by conducted a literature review. Situation in our country in terms of these factors is interpreted in accordance with previously studies and the affects of Turkish Accounting Standards/ Turkish Financial Reporting Standards’ on our country’accounting system is discussed.

Keywords: Accounting quality, factors affecting accounting quality, International Accounting Standards/ International Financial Reporting Standards, Turkish Accounting Standards/ Turkish Financial Reporting Standards

Jel Classification: M40, M41

Bu dosyayı indir (1.pdf)Tam Metin (PDF)[Muhasebe Kalitesini Etkileyen Faktörler ve Türkiye’deki Durum]160 Kb