YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Bu çalışmanın üç amacı vardır. Çalışmanın birinci amacı, farklı muhasebe düzenlemelerine göre hazırlanan mali tablolardan elde edilen finansal oranlar arasında farklılık olup olmadığını belirlemektir. Çalışmanın ikinci ve üçüncü amacı ise, farklı muhasebe düzenlemelerine göre hazırlanan mali tablolardan elde edilen finansal oranlar ile şirketlerin hisse senedi getirileri ve piyasa değerleri arasındaki ilişkileri belirlemek ve bu ilişkilerin farklılık gösterip göstermediğini tespit etmektir. Borsada işlem gören şirketler mali tablolarını 2005 yılında ilk kez UFRS’ye göre hazırlamışlar ve mali tabloların karşılaştırılabilir olması adına 2004 yılı verilerini buna göre yeniden düzenlemişlerdir. Dolayısıyla 2004 yılı boyunca hisse senedi getirileri ve piyasa değerleri UFRS’ye uygun olmayan veriler üzerinden oluştu. Bir başka deyişle, 2005 dönem sonunda UFRS’ye uyarlanan 2004 verilerinin, 2004 yılı şirket hisselerindeki fiyatı etkilemesi mümkün olamazdı. Ancak çalışmanın ikinci ve üçüncü amacının elde edilmesi için başkaca bir veri seti bulmak mümkün olmadığından bu çalışma, karşılaştırılabilir ilgili veri setine ulaşmanın mümkün olduğu durumlar için bir model önerisi olarak geliştirilmiştir. Çalışmanın kapsamı, 2004 yılında İMKB imalat sektöründe faaliyet gösteren 91 şirkettir.

Araştırma bulguları, Türkiye’de 2004 yılına ilişkin olarak UFRS’ye göre hazırlanmamış ve UFRS’ye göre hazırlanmış mali tablolardan elde edilen finansal oranlar arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık olduğunu göstermektedir. Elde edilen sonuçlara göre UFRS’ye göre hazırlanmamış mali tablolardan elde edilen finansal oranların, UFRS’ye göre hazırlanmış mali tablolardan elde edilen finansal oranlara göre şirketlerin hisse senedi getirilerini ve piyasa değerlerini açıklamada daha üstündür. Sonuç olarak, araştırma kapsamındaki şirket yatırımcılarının 2004 yılına ilişkin yatırım kararlarını alırken UFRS’ye göre hazırlanmış mali tablolar yerine, UFRS’ye göre hazırlanmamış mali tablolardan elde edilen finansal oranları kullandıkları söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: UFRS/UMS, Finansal Oranlar, Hisse Senedi Getirisi, Piyasa Değeri.

JEL Sınıflaması: C12, G00, M41

Relation Between Market Values, Stock Returns of Companies and Financial Ratios from Financial Statements Prepared to Different Accounting Regulations

ABSTRACT

This study has three objectives. One of them is to determine if there are any differences between financial ratios which obtained from financial statements prepared with different accounting regulations. The second and third purposes of the study are to determine the relationship between market values, stock returns of companies and financial ratios which obtained from financial statements prepared with different accounting regulations and also to mention about whether these relations differ from each other. The financial statements were prepared in accordance with UFRS in 2005 for the first time for companies being dealt in exchange, and data belonging to the year 2004 were re-organized to compare these financial statements. So stock price returns and market values consisted of unsuitable data for UFRS during the year 2004. In other words, it was not possible for 2004 data adapted to UFRS at the end of the period 2005 to affect stock prices in companies in 2004. This study has been developed as an advisory model for the situations it is possible to reach a comparable data set since it is impossible to provide another data set for the second and third aim of the study. 91 companies activating in ISE (Istanbul Stock Exchange) manufacturing sector in 2004 are included in this study.

Research findings show statistically meaningful differences between financial ratios which obtained from financial statements prepared to IFRS and unprepared to IFRS in Turkey in relation to the year 2004. Results are that financial ratios which obtained from financial statements unprepared to IFRS are more predominant than financial ratios which obtained from financial statements prepared to IFRS in describing stock returns and market values of companies. Finally, it can be said that investors of companies use financial ratios which obtained from financial statements unprepared to IFRS instead of financial statements prepared to IFRS while making investment decisions in relation to the year 2004.

Keywords: IFRS/IAS, Financial Ratios, Stock Return, Market Value.

Jel Classification: C12, G00, M41

Bu dosyayı indir (2.pdf)Tam Metin (PDF)[Farklı Muhasebe Düzenlemelerine Göre Hazırlanan Mali Tablolardan Elde Edilen Finansal Oranlar İle Şirketlerin Hisse Senedi Getirileri Ve Piyasa Değerleri Arasındaki İlişki]377 Kb