YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Bu çalışmada şirketlerin bütçe ve bütçe uygulamalarına yönelik görüşlerinin ayrıntılı olarak incelenmesi amaçlanmış ve bu amaç doğrultusunda çalışmada özel durum yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini Burdur ili ve ilçelerinde faaliyet gösteren 14 üretim şirketi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak mülakatlardan yararlanılmış, mülakatlardan elde edilen veriler betimsel ve içerik analizine tabi tutulmuştur. Çalışma sonucunda şirketlerin bütçe hazırlamanın şirketlere sağladığı faydalara dar bir perspektiften baktıkları, bütçe ve bütçe kontrolü kavramlarını tanımlamada kısmen yeterli bilgiye sahip oldukları ve şirketlerdeki kurumsallaşmanın bütçe hazırlanmasında çok önemli bir etken olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bütçe, üretim işletmeleri, bütçe uygulamaları.

Jel Sınıflandırması: M11, M41, M49

A General View on the Budget and Budget Practices of the Companies: A Qualitative Study for Burdur Province Companies

ABSTRACT

The aim of this study was to investigate the views of the companies on the budget and budget practices in detail. Special case method was used within the scope of this study. The sample group of the study is composed of 14 production companies which are operating in Burdur and its districts. This study utilized interviews to collect data and data obtained from interviews were tested by content and descriptive analyses. As a result of the study, it was concluded that companies partly have enough information on defining the concepts of budgeting and budgetary control and institutionalization is a very important factor for companies to prepare the budget. It was found out that companies look at the benefits of preparing the budget for companies from a narrow perspective.

Key Words: Budget, production enterprises, budget applications

Jel Classification: M11, M41, M49

Bu dosyayı indir (3.pdf)Tam Metin (PDF)[Şirketlerin Bütçe ve Bütçe Uygulamalarına Genel Bir Bakışı: Burdur İlindeki Şirketlere Yönelik Nitel Bir Araştırma]130 Kb