YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Bu çalışmanın amacı firmaların işletme sermayesi unsurlarının firmanın karlılığı ve piyasa değeri üzerindeki etkisini tespit etmektir. Bu amaçla çalışmada, İMKB’de işlem gören 122 adet üretim firmasının 2000- 2009 yılları arası verileri kullanılmıştır. Çalışmada likidite oranları, alacak devir hızı ve stok devir hızı bağımsız değişken, aktif devir hızı ve kaldıraç oranı kontrol değişkeni, aktif karlılığı, özsermaye karlılığı ve piyasa değeri defter değeri oranları bağımlı değişken olarak kullanılmıştır. Aralarındaki ilişki panel veri analizi kullanılarak araştırılmıştır. Panel veri analizinden elde edilen sonuçlar, işletme sermayesi unsurlarından cari oran ve kaldıraç oranının aktif kârlılığıyla negatif ilişkili olduğunu, asit test oranı, stok devir hızı ve aktif devir hızının ise kârlılığa pozitif ve anlamlı etkisinin olduğunu göstermiştir. Diğer taraftan işletme sermayesi unsurları ile özsermaye karlılığı ve piyasa değeri arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir

Anahtar Kelimeler: İşletme Sermayesi, Aktif Karlılığı, Panel Veri Analizi

JEL Sınıflaması: G30, G32

Analyzing Effects of Working Capital Component on Profitability and Valuation at Manufacturing Firm in ISE for 2000 – 2009 Period

ABSTRACT

The aim of this study is to investigate the effect of working capital management on firm profitability and value. For this aim using data of 122 manufacturing firms traded in ISE for the period of 2000-2009. Liquidity ratios, receivable turnover and inventory turnover as independent variable, active turnover and leverage ratio as control variable, return on asset, return on equity and book value and market value ratios are used as the dependent variable at the study. The relationship is examined using panel data analysis. Also, the estimation results show that the relationship between firm profitability and current ratio and leverage ratio which are representative of working capital management is negative and quick ratio and inventory turn and asset turnover have a positive effect on profitability. On the other hand there is no significant relationship between elements of working capital with return on equity and market value.

Keywords: Working Capital, Return on Asset, Panel Data Analysis

Jel Classification: G30, G32

Bu dosyayı indir (4.pdf)Tam Metin (PDF)[İşletme Sermayesi Unsurlarının Firma Değeri ve Karlılığı Üzerindeki Etkisinin İMKB’de İşlem Gören Üretim Firmalarında 2000 – 2009 Dönemi İçin Analizi]159 Kb