YOOtheme

Duyurular

Özet

Küresel dünya ekonomisinin en çarpıcı özelliklerinden birisi de yoksulluk ve yolsuzluğun küresel bir hal almış olmasıdır. Kapitalist küreselleşme ortaya çıkardığı yeni yapıda yolsuzluk ve yozlaşmayı sistemin bir unsuru haline getirmiştir. Yolsuzluk ve yozlaşma genelde düşük gelirli kesimler aleyhine işlemektedir. Bu da küresel bazda gelir eşitsizliklerinin artmasına neden olmaktadır. Yoksulluk artmaktadır. Türkiye'de de özellikle 1980'li yıllardan itibaren kapitalist sisteme bütün unsurları ile uyum ve küreselleşme kaygıları öne çıkmıştır. Yapısal uyum adı altında ekonomi politikalarının temel amacı küreselleşme olmuştur. 1980'den günümüze Türkiye ekonomisi daha küreselleşmiş, dışa açılmış bir ekonomi haline gelmiştir. Bununla birlikte son yıllarda Türkiye ekonomisi yolsuzluklarla birlikte anılır olmuştur. Küreselleşen Türkiye ekonomisi aynı zamanda toplam nüfus içinde yoksulluk oranı gittikçe artan, gelir dağılımı günden güne bozulan bir görünüm sergilemektedir. Çalışmada öncelikle, kapitalist küreselleşme ile ortaya çıkan yoksulluk-yolsuzluk ikileminin ekonomi politiği analiz edilecektir. Daha sonra İse Türkiye özelinde küreselleşme-yoksulluk-yolsuzluk sürecinin ortaya çıkışı, günümüzdeki boyutları ve ilerisi İçin muhtemel sonuçları ortaya konulacaktır.

Anahtar Sözcükler: Yoksulluk, Yolsuzluk, Yozlaşma, Küreselleşme, Ekonomi Politik,Türkiye

Abstract

(Turkey Under Giobalisation, Poverty And Corruption Impasse)

One of the most remarkable characteristics of the global world economy is the globalization of poverty and corruption. Capitalist globalization has involved corruption and degeneration into the system in the new structure. Corruption and degeneration usually go against wîth low income groups. This also leads to increasing inequality of globally based income. Poverty is increasing. The adaptation with the whole elements of capitaiist system and globalization vvorries has been the most urgent thing in Turkey, especially since 198Q's. Globalization has been main goal of economy policies under the name of structural adaptation. From 1980 to present, Turkish economy has been more globalized and has been more liberalized . However, in recent years, Turkish economy has been rememberred with corruption. Turkish economy, at the same time has been displaying poverty increase İn whole population and spoiied income distribution. İn this study, firstly, economy politic of poverty and degeneration paradox appearing with capitalist globalization will be analized. And then, the appearance of globalization poverty-corruption processes in Turkey, current dimension and the possible future outcomes will be considered.

Key VVords: Poverty, Corruption .Degenerate, Globalization, Economy Politics, Turkey

Bu dosyayı indir (12.pdf)Tam Metin (PDF)[Küreselleşme Kaynaklı Yoksulluk ve Yolsuzluk]1329 Kb