YOOtheme

Duyurular

Özet

Çalışmanın ikinci bölümünde, Antalya yöresinde faaliyette bulunan 5 yıldızlı oteller ve 1. sınıf tatil köylerindeki muhasebe müdürlerinin tükenmişlik düzeylerini ölçmek için tek-yönlü varyans analizi (Scheffe ve LSD testi ile birlikte), t-testi ve pearson korelasyon tekniği kullanılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Tükenmişlik sendromu, maslach tükenmişlik ölçeği

Abstract

(Burnout Syndrome In The Accountıng Managers Of Lodgıng Operatıons)

In the second part of the study, the burn-out levels of accounting managers working in 5 star hotels or 1st class holiday villages operating in Antalya region are examined in terms of some variables. In the analysis of data one way anova analysis (with scheffe and LSD test), t-test and Pearson correlation techniques are utilized.

Key Words: Burnout syndrome, maslach burnout scale

Bu dosyayı indir (4.pdf)Tam Metin (PDF)[Konaklama İşletmeleri Muhasebe Müdürlerinde Tükenmişlik Sendromu-II]779 Kb