YOOtheme

Duyurular

Özet

İlhanlılar zamanında, 1363 yılında yazılmış Risale-i Felakiyye der İlmi-i Siyakat adlı muhasebe kitabındaki muhasebe kayıtlarında çift yanlı kayıt yönteminin kimi esaslarını görmek olanağı vardır. Bu kitaptaki kimi kayıtlar bu açıdan kısaca gözden geçirilerek bu araştırma hazırlanmıştır. Bu yazının hazırlanmasında, kitaptaki orijinal siyakat yazısı önce olduğu gibi alınmış, sonra ayni günlük defter maddesi Arap harfleri ile yazılmış, en sonra da bugünkü Türkçe ile yazılmıştır.

Anahtar sözcükler: Risale-i Felakkiye, siyakat, muhasebe, çift yanlı kayıt yöntemi

Abstract

(Was There Double Entry Accounting System in Accountancy Before L. Pacioli? -I)

It is possible to see several bases of double entry accounting system in Risale-i Felakiyye der İlmi-i Siyakat which was written during Ilhanlı period in 1363. This article is written after a brief research on some of the records those seen in that book. In preparation of this article, the original writing style of the book is reserved. Afterwards, the daily in kind notebook paragraph is written in Arap alphabet and finally it is written in today’s Turkish alphabet.

Key words: Risale-i Felakkiye, siyakat, accountancy, double entry accounting system

Bu dosyayı indir (11.pdf)Tam Metin (PDF)[Muhasebede “Muzaaf Usul” L. Pacioli’den Önce Var Mıydı?-1]1522 Kb