YOOtheme

Duyurular

Özet

Genel ve özel (eski adıyla katma) bütçeli idareler ve düzenleyici ve denetleyici kurumlar bütçesi 5018 sayılı yasaya göre merkezi yönetim kapsamında tanımlanmıştır. Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatınca hazırlanan ve 2006 - 2008 dönemini kapsayan “Orta Vadeli Program”a uygun biçimde “Orta Vadeli Mali Plan “hazırlanmıştır. Yıllık bütçeleme, bu plana gore, çok yıllık bütçeleme biçiminde( multi-year budgeting) hazırlanarak TBMM’ne sunulmuş ve 26.12.2006 tarih ve 5565 numaralı yasa ile kanunlaşmıştır.
2007 yılı Merkezi Kamu Yönetimi Bütçesi 204.902 milyon YTL olarak teklif edilmiştir. 2007 yılında GSMH’ nın % 5, GSMH deflatörünün % 7, TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) % 4 olacağı tahminlerinde bulunulmuştur. Temel ekonomik büyüklüklerden GSMH’nın, 2006 yılına göre nominal olarak % 12.3 artışla 561.988 milyon YTL dan 631.393 milyon YTL’na yükseleceği tahminine yer verilmiştir. Bu büyüklüğe gore, merkezi yönetim bütçesinin GSMH’ ya oranı 2006 yılında % 31.2 iken 1.3 puanlık bir artışla % 32.5 e yükselecektir.
2007 kamu bütçesinin 2006 gerçekleşmeleri ile karşılaştırmalı özet analizini dört bölümde yapacağız. Birinci bölümde kamu harcamaları miktar ve bileşimi ikinci bölümde kamu gelirleri politikası incelenecek üçüncü bölümde bütçe dengesi, son bölümde de 2007 bütçe yasası ile yapılan yeni düzenlemeler tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Yıllık Devlet Bütçesi, 2007 yılı bütçesi, çok yıllık bütçeleme, büyüme.

Abstract

(Thoughts on the 2007 Central Government Budget)

General budget and special budget (the previous name was accretion) administrations and the budget of the regulatory and supervisory institutions are defined in the scope of the central government according to Law No. 5018. “Medium-Term Program”was prepared by the Finance Ministry, the State Planning Institution and covers the period between 2006 and 2008. In accordance with “Medium-Term Program”the “Medium-Term Fiscal Plan”is prepared by the Finance Ministry with a multi year budgeting and submitted to the Turkish Grand National Assembly. Than, it has became a law by the law No. 5565 dated 26.12.2006.
2007 Central Public Administration Budget is proposed as 204.902 million YTL. It is presumed that in 2007 GNP will be %5, deflator of GNP will be %7, CPI (Consumer Price Index) will be %4. It is predicted that GNP which was 631.393 million YTL in 2006 will increase to 631.393 million YTL with a % 12.3 nominal increase. As a result of this increase, the ratio of the central public administration budget to GNP will increase from % 31.2 in 2006 to %32.5 with a 1.3 point rise.
The comparative analysis of the 2007 public budget with 2006 realizations will be summarized in four chapters. In chapter 1, public expenditure quantity and composition and in chapter 2, public revenue policy will be examined. In chapter 3, budgetary balance and in the final chapter new regulations made by the 2007 budget law will be discussed.

Key Words: Central Government Budget, 2007 budget, multi-year budgeting, growth.

Bu dosyayı indir (4.pdf)Tam Metin (PDF)[2007 Merkezi Yönetim Bütçesi Üzerine Düşünceler]249 Kb