YOOtheme

Duyurular

Özet

Bilgi teknolojilerindeki gelişmeler, denetim mesleğini büyük ölçüde etkilemektedir. Günümüz denetim ortamında denetçiler, denetim sürecinin hemen her aşamasında kullanılabilecek, birçok araca sahiptirler. Bu araçların kullanılması ile sağlanabilecek denetim otomasyonu, zaman tasarrufu, denetim organizasyonunda tutarlılık ve rekabet avantajı gibi faydalar sağlamaktadır. Ancak denetçiler, bu teknolojik araçları kullanma konusunda birçok zorlukla da karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu çalışmanın amacı, denetçilerin günlük uygulamalarında teknolojik araçlardan faydalanma düzeylerinin belirlenmesidir. Ayrıca, yeni teknolojilerin denetim sürecinde kullanılması ile elde edilen sonuçların belirlenmesine çalışılmaktadır. Araştırma verileri, SPK tarafından yetkilendirilmiş denetim firmalarına gönderilen anketlerden elde edilmiştir. Anket, planlama, kontrol ve kayıt süreçlerine ilişkin denetim görevlerinde otomasyon düzeyini, yeni teknolojilerin fayda ve maliyet düzeylerini ve bunların uygulanması sonucu karşılaşılan problemleri ile bilgi teknolojileri kullanmanın denetim sürecine etkilerini belirlemeyi amaçlayan sorulardan oluşmaktadır. Son olarak veriler analiz edilmiş ve sonuçlar tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bilgi teknolojileri, denetim süreci, denetim firmaları.

Abstract

(The Effects of Information Technologies on Auditing Process)

Advances in information technology have substantially affected the auditing profession. In today’s audit environment, auditors have a variety of tools to employ in the all areas of the audit process. Some of the benefits gained from automation are time-saving efficiencies, consistency in audit organization and competitive edge. However, auditors face many difficulties in the implementation of these technological tools. The objective of this study is to determine the actual degree of implementation of audit automation in the day-to-day practices of auditors. In addition, determining the results gained by applying new technologies to the audit process is another objective. Data was gathered from the audit firms engaged in independent auditing activities and listed on official web page of the Capital Markets Board Of Turkey. A questionnaire was mailed to the audit firms. The survey covered automation level of audit tasks in planning, controlling and recording process; costs and benefits of introducing IT; problems faced in introducing IT; effects of applying information technologies to audit process. At the end, data was analyzed and the results of the study were discussed.

Key Words: Information technology, audit process, audit firms.

Bu dosyayı indir (5.pdf)Tam Metin (PDF)[Bilgi Teknolojilerinin Denetim Sürecine Etkileri]442 Kb