YOOtheme

Duyurular

Özet

Son dönemde uluslararası finans sisteminde yoğun olarak tartısılmakta olan Basel II düzenlemesi, dolaylı olarak KOBĐ’leri çok yakından ilgilendirmekte, olusturmus olduğu üç yapısal blok çerçevesinde, kredilendirme sürecini daha objektif hale getirmektedir. Basel II düzenlemelerine göre bankaların minimum sermaye yeterlilik oranı, sadece kredi büyüklüğüne göre değil, aynı zamanda kredinin riskine göre de belirlenecektir. Bu açıdan, Basel II düzenlemelerinin KOBİ’ler açısından bazı önemli sonuçları doğuracağına kesin gözüyle bakılmaktadır. Bu çalısmada Antalya ilinde faaliyette bulunan KOBİ’lerin Basel II bakıs açısından mevcut durum analizlerinin yapılması, Basel II kriterleri hakkında bilgi düzeylerinin belirlenmesi ve ilgili kriterlerden etkilenme durumlarının ortaya konularak, getirilen düzenlemelere uyum sürecinde KOBİ’lerin yapması gerekenler tartısılmıstır.

Anahtar Sözcükler: Basel II, KOBİ, kredi riski.

JEL Sınıflaması: G21, O16, P3.

Abstract

(BASEL II: An Evaluation In Respect Of SMEs)

Basel II regulation, which has been intensively discussed in the international finance system recently, is indirectly related with SMEs and makes the credit process more objective in the light of the three structural blocks. According to Basel II regulations, the minimum capital efficiency ratio of the banks will be defined not only in respect of credit size but also in regards of the risk of the credit. In this perspective, it is definitely agreed that the Basel II regulations will occur some important results for SMEs. This study discusses the things to do of SMEs in Antalya during the adjustment process of Basel II regulations by analysing of current position, defining the knowledge level of these SMEs about the Basel II criterions and defining the level of affection of these SMEs from the related criterions.

Key Words: Basel II, SME, credit risk.

JEL Classification: G21, O16, P3.

Bu dosyayı indir (15.pdf)Tam Metin (PDF)[BASEL II: KOBİ’ler Açısından Bir Değerlendirme]361 Kb